Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo:Imputación de rendas inmobiliarias

Don J.V.C., durante o ano 2020, foi titular dos seguintes bens inmobles:

 • Vivenda habitual, cuxo valor catastral non revisado ascende a 34.800 euros.
 • Praza de garaxe adquirida conxuntamente co inmoble e cuxo valor catastral non revisado ascende a 3.900 euros.
 • Apartamento na praia que só utiliza durante o mes de vacacións.O valor catastral deste, que foi revisado con efectos de 2012, ascende a 40.800 euros.
 • Apartamento adquirido por 105.000 euros o día 1 de xullo de 2020 e que, con data de 1 de setembro do devandito ano, alugou por unha renda mensual de 600 euros.A 31 de decembro de 2020, non lle foi notificado o valor catastral do inmoble.O valor declarado polo contribuínte para os efectos do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados é o de adquisición, sen que a Administración tributaria procedese á súa modificación.

Determinar a imputación de rendas inmobiliarias correspondentes aos devanditos inmobles:

Solución

 • Vivenda habitual e praza de garaxe:non procede imputación de rendas inmobiliarias.
 • Apartamento na praia.Renda inmobiliaria imputada:

  1,1 por 100 s/40.800 =448,80  (1)

 • Apartamento adquirido en 2020.Renda inmobiliaria imputada:

  1,1 por 100 s/(50% x 105.000) x 62 ÷ 366 = 97,83 (2)

Total rendas inmobiliarias imputadas (448,80 + 97,82) = 546,63

Notas ao exemplo:

(1) Ao terse revisado o valor catastral en 2012, isto é, dentro dos dez anteriores a 2020, a porcentaxe a aplicar é do 1,1 por 100.(Volver)

(2) Ao non lle ter sido notificado ao seu titular o valor catastral do inmoble a 31 de decembro de 2020, a porcentaxe do 1,1 por 100 aplícase sobre o 50 por 100 do valor de adquisición do inmoble, valor que non foi modificado pola Administración para os efectos do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.Ademais, a renda imputada debe determinarse en proporción ao número de días en que o inmoble estivo a disposición do seu titular (do 1 de xullo ao 31 de agosto).Finalmente, os rendementos derivados do arrendamento do inmoble teñen a consideración de rendementos do capital inmobiliario en cuxo apartado deben declararse.(Volver)