Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Ganancias e perdas patrimoniais que integran a base impoñible xeral

Normativa:Art.º 45 Lei IRPF

As Outras ganancias e perdas que non derivan da transmisión de elementos patrimoniais integran a base impoñible xeral e deben declararse na epígrafe F1 da declaración.Poden citarse, a título de exemplo, as seguintes:

a) Premios obtidos pola participación en xogos, concursos, rifas ou combinacións aleatorias.

Debe distingue entre:

  1. Premios obtidos pola participación en xogos, rifas ou combinacións aleatorias sen fins publicitarios, nos que poden compensarse as perdas ata o límite das ganancias obtidas.
  2. Premios obtidos pola participación en xogos, rifas ou combinacións aleatorias con fins publicitarios, nos que non poden compensarse as perdas.

En ambos os dous casos os premios poden ser en metálico ou en especie;os primeiros están suxeitos a retención e os segundos a ingreso a conta.

A declaración dos premios en metálico suxeitos a retención efectuarase na epígrafe F1 da declaración polo importe total do premio, sen descontar a retención soportada que se declarará como tal no apartado da declaración correspondente a retencións e demais pagamentos a conta.

O importe total a declarar nos premios en especie estará composto pola suma da valoración do premio recibido, que se efectuará polo valor de mercado deste, máis o ingreso a conta, salvo que este último houbese sido repercutido ao contribuínte.Este importe non poderá minorarse, se é o caso, nos gastos de escritura pública e rexistro ao constituír estes un maior valor de adquisición para os efectos dunha futura transmisión do premio percibido.

En todo caso, a ganancia patrimonial derivada do premio imputarase ao período impositivo en que este sexa esixible de acordo coas bases do concurso.

b) Subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado.

c) Subvencións ou axudas destinadas á entrada da vivenda habitual ou á reparación de defectos estruturais da vivenda habitual.

d) Axudas públicas a titulares de bens do Patrimonio Histórico Español inscritos no Rexistro xeral de bens de interese cultural.

A imputación temporal das subvencións ou axudas anteriormente comentadas poderá realizarse por cuartas partes no período impositivo en que se obteñan e nos tres seguintes.

e) Ganancias patrimoniais obtidas polos veciños en 2020 como consecuencia de aproveitamentos forestais en montes públicos.

Esta ganancia patrimonial estivo suxeita en 2020 á retención do 19 por 100, polo que o importe desta última deberá declararse no apartado da declaración correspondente a retencións e demais pagamentos a conta.

f) Cantidades percibidas en concepto de renda básica de emancipación dos mozos establecida polo Real Decreto 1472/2007, do 2 de novembro.

A declaración destas cantidades percibidas en concepto de renda básica de emancipación efectuarase na epígrafe F1 (Ganancias e perdas patrimoniais que non derivan da transmisión de elementos patrimoniais) da declaración na casa [0303] para diferenciar do resto doutras ganancias e/ou perdas patrimoniais.

Precisión:Téñase en conta que a disposición derrogatoria primeira do Real Decreto-lei 20/2011, do 30 de decembro, de medidas urxentes en materia presupostaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público (BOE do 31) derrogou, con efectos 1 de xaneiro de 2012, o Real Decreto 1472/2007, do 2 de novembro, polo que se regula a renda básica de emancipación dos mozos, salvo para os beneficiarios que xa tiveran recoñecido o dereito á renda básica de emancipación e excepcionalmente para os que o tivesen solicitado a 31 de decembro de 2011 e obtivesen o seu recoñecemento.