Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Ganancias e perdas patrimoniais que integran a base impoñible do aforro

Normativa: Art.º 46 Lei IRPF

As ganancias e perdas patrimoniais que se poñan de manifesto con ocasión de transmisións de elementos patrimoniais integran a base impoñible do aforro e deben declararse na rúbrica que corresponda da epígrafe F2 da declaración.

Poden citarse, a título de exemplo, as seguintes:

 • Ganancias e perdas patrimoniais derivadas de transmisións ou reembolsos de accións ou participacións de institucións de investimento colectivo (sociedades e fondos de investimento).

  Estas ganancias patrimoniais estiveron suxeitas á retención ou ingreso a conta do 19 por 100 no exercicio 2020.O importe destas retencións e ingresos a conta deberá declararse no apartado da declaración correspondente a retencións e demais pagamentos a conta.

 • Ganancias e perdas patrimoniais derivadas de accións ou participacións negociadas en mercados oficiais.
 • Ganancias e perdas patrimoniais derivadas doutros elementos patrimoniais como, por exemplo, bens inmobles, accións non admitidas a negociación, etc.

 • Outras ganancias patrimoniais como, por exemplo, os intereses indemnizatorios.

  No IRPF os intereses percibidos polo contribuínte teñen diferente cualificación, en función da súa natureza remuneratoria ou indemnizatoria.Os intereses remuneratorios constitúen a contraprestación, ben da entrega dun capital que debe ser reintegrado no futuro, ben do aprazamento no pagamento, outorgado polo acredor ou pactado polas partes.Estes intereses tributarán no imposto como rendementos do capital mobiliario, salvo cando, de acordo co previsto no artigo 25 da Lei do IRPF, proceda cualificalos como rendementos da actividade empresarial ou profesional.

  A diferenza dos anteriores, os intereses indemnizatorios teñen como finalidade resarcir o acredor polos danos e prexuízos derivados do incumprimento dunha obriga ou o atraso no seu correcto cumprimento, tal como acontece respecto aos intereses por moura no pagamento do salario.Estes intereses, debido ao seu carácter indemnizatorio, non poden cualificarse como rendementos do capital mobiliario.En consecuencia, a teor do disposto nos artigos 25 e 33.1 do mesmo texto legal, han de tributar como ganancia patrimonial.

  Non obstante, a Sentenza do Tribunal Supremo núm. 1651/2020, do 3 de decembro, establece a non consideración de ganancias patrimoniais dos xuros de mora aboados pola Axencia Tributaria ao efectuar unha devolución de ingresos indebidos aos que se refire a devandita Sentenza, establecendo que non están suxeitos ao IRPF.

 • A cuantificación dos intereses indemnizatorios corresponderase co importe que se perciban por este concepto e deben declararse na casa [0389] da declaración, dentro da epígrafe F2.