Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo:Transmisión de elementos patrimoniais afectos

Don B.L.T., fabricante de mobles de madeira, que determina o rendemento neto da súa actividade na modalidade simplificada do réxime de estimación directa, transmitiu o día 30 de xuño 2020 pola cantidade de 210.000 euros un inmoble afecto á súa actividade.Con motivo da venda satisfixo 3.000 euros en concepto de Imposto Municipal sobre Incremento de valor dos Terreos de Natureza Urbana e 10.000 euros á axencia inmobiliaria que mediou na operación.

O inmoble foi adquirido por herdanza en 1985, sendo o valor declarado para os efectos do Imposto sobre Sucesións e Doazóns un importe equivalente a 18.000 euros.No expediente de comprobación de valores realizado pola Administración tributaria o devandito valor fixouse nunha cantidade equivalente a 45.000 euros.

O inmoble estivo alugado dende a súa adquisición ata o 31 de decembro 1997, procedéndose, con data 1 de xaneiro de 1998, á afectación do local á actividade económica desenvolvida polo seu titular.Segundo o recibo do IBI, o valor catastral do inmoble no exercicio 1998 ascendía a un importe equivalente a 54.000 euros, dos que o 40 por 100 correspondía ao valor do chan.

Determinar o importe e cualificación da ganancia ou perda patrimonial obtida na devandita transmisión, sabendo que o titular da actividade amortizou o devandito inmoble utilizando o coeficiente lineal máximo de amortización establecido para os elementos patrimoniais usados.

Solución:

Determinación da ganancia ou perda patrimonial obtida:

Valor de transmisión (210.000 – 13.000) =197.000

Valor de adquisición:

Valor de afectación:(1) = 54.000

(-) Amortizacións:De 1998 a 2019:3% (60% s/54.000) x 22 anos = 21.384

(-) Amortizacións exercicio 2020:1/2 [3% (60% s/54.000)] = 486

Total amortizacións: (21.384 + 486) = 21.870

Total valor de adquisición (54.000 – 21.870) =32.130 

Ganancia patrimonial (197.000 – 32.130) =164.870

Nota ao exemplo:

(1) Ao terse efectuado a afectación do inmoble con anterioridade ao 01-01-1999, tomouse como valor de adquisición o valor do inmoble para os efectos do Imposto sobre o Patrimonio.É dicir, o valor maior dos tres seguintes:o catastral, o declarado para os efectos do Imposto sobre Sucesións e Doazóns e o comprobado pola Administración para os efectos deste último tributo.(Volver)