Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Extinción de rendas vitalicias ou temporais

Normativa: Art.º 37.1.i) Lei IRPF

O contrato de renda vitalicia ou temporal pode definirse como aquel contrato aleatorio que obriga ao debedor a pagar unha pensión ou rédito anual durante un tempo determinado ou durante a vida dunha ou máis persoas determinadas, a cambio dun capital en bens mobles ou inmobles, cuxo dominio se lle transfire, dende logo, coa carga da pensión.

Na extinción de rendas vitalicias ou temporais a ganancia ou perda patrimonial computarase, para o obrigado ao pagamento daquelas, por diferenza entre o valor de adquisición do capital recibido e a suma das rendas efectivamente satisfeitas.En canto ao rendista, este esgota a súa tributación durante o cobramento da renda.