Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

13.Incorporacións de bens ou dereitos que non deriven dunha transmisión

Normativa:Art.º 37.1.l) Lei IRPF

Nas incorporacións de bens ou dereitos que non deriven dunha transmisión, computarase como ganancia patrimonial o valor de mercado daqueles.O comentario máis detallado deste suposto de ganancias e perdas non derivadas da de transmisións de elementos patrimoniais contense na epígrafe "Determinación do importe das ganancias ou perdas patrimoniais:normas xerais", deste mesmo Capítulo.