Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

8.Indemnizacións ou capitais asegurados por perdas ou sinistros en elementos patrimoniais

Normativa:Art.º 37.1.g) Lei IRPF 

Norma específica de valoración

Nos supostos de indemnizacións ou capitais asegurados por perdas ou sinistros en elementos patrimoniais, computarase como ganancia ou perda patrimonial a diferenza entre:

  • A cantidade percibida como indemnización, y
  • A parte proporcional do valor de adquisición que corresponda ao dano.

Cando a indemnización non fose en metálico, computarase a diferenza entre o valor de mercado dos bens, dereitos ou servizos recibidos e a parte proporcional do valor de adquisición que corresponda ao dano.

Unicamente se computará ganancia patrimonial cando se derive un aumento no valor do patrimonio do contribuínte.En consecuencia, en todos aqueles supostos en que unicamente se cubra a reparación do dano, non se computará para efectos fiscais ganancia patrimonial ningunha.

Exemplo:Indemnizacións ou capitais asegurados por perdas ou sinistros en elementos patrimoniais

Don S.M.G., é titular dende 1990 dun chalé adquirido por un importe equivalente a 150.300 euros, incluídos os gastos e tributos inherentes á adquisición satisfeitos por este.

O día 8 de setembro de 2020, como consecuencia dun incendio declarado no chalé, este quedou totalmente destruído, aboando a compañía de seguros a cantidade de 89.800 euros.De acordo coas especificacións do recibo do IBI, o valor do chan representa o 40 por 100 do total valor catastral deste.

Determinar o importe da ganancia ou perda patrimonial obtida.

Solución:

  • Indemnización percibida:89.800
  • Parte proporcional do valor de adquisición que corresponde ao dano (1):90.180
  • Perda patrimonial (89.800 - 90.180) =-380

Nota ao exemplo:

(1) A determinación da parte proporcional do valor de adquisición que corresponde ao dano determínase aplicando a porcentaxe do 60 por 100 ao valor de adquisición do chalé (150.300 x 60%) =90.180.(Volver)