Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Suposto especial:adquisición ou transmisión polo prestamista de valores homoxéneos aos tomados en préstamo

De acordo coa disposición adicional décimo oitava da Lei 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social (BOE do 31), ás adquisicións ou transmisións realizadas polo prestamista de valores homoxéneos aos tomados en préstamo durante a vixencia deste, resúltalles aplicable o seguinte réxime fiscal especial:

 • As transmisións de valores homoxéneos aos tomados en préstamo que se efectúen durante a vixencia deste considerarase que afectan en primeiro lugar os valores tomados en préstamo, e só se considerará que afectan a carteira de valores homoxéneos preexistentes no patrimonio do contribuínte, na medida que o número dos transmitidos exceda dos tomados en préstamo.
 • As adquisicións que se realicen durante a vixencia do préstamo imputaranse á carteira de valores tomados en préstamo, salvo que excedan dos necesarios para a completa devolución deste.
 • A renda derivada da transmisión dos valores tomados en préstamo imputarase ao período impositivo en que teña lugar a posterior adquisición doutros valores homoxéneos, e calcularase pola diferenza entre o valor de transmisión e o valor de adquisición que corresponda aos adquiridos durante a duración do préstamo e con posterioridade á transmisión.
 • Cando para facer fronte á devolución dos valores o prestamista tome a préstamo novos valores homoxéneos, tomarase como valor de adquisición o de cotización dos novos valores homoxéneos na data de obtención do novo préstamo.
 • Se a devolución se efectúa polo prestamista mediante a entrega de valores homoxéneos preexistentes no seu patrimonio, tomarase como valor de adquisición o de cotización dos valores na data de cancelación do préstamo.Este valor de cotización tomarase como valor de transmisión para calcular a renda derivada da devolución efectuada con valores homoxéneos preexistentes.

Téñase en conta que, se ben a disposición adicional décimo oitava da Lei 62/2003 foi derrogada no referente ao Imposto sobre Sociedades, con efectos dende 1 de xaneiro de 2015, pola Lei 27/2014, do 27 de novembro (BOE do 28), mantense vixente para IRPF.

Exemplo:

O día 3 de maio de 2020, dona E.R.L. vendeu en Bolsa 400 accións da Sociedade Anónima “TAXA”, de 6 euros de valor nominal, ao 300 por 100 segundo a cotización destas na devandita data.As accións vendidas forman parte dun paquete de 550, que foron adquiridas por dona E.R.L. segundo o seguinte detalle:

Nº acciónsData de adquisiciónPrezo de adquisiciónPrezo / acción
250 02-02-1990 3.250 euros 13 euros
210 06-05-1995 3.570 euros 17 euros
90 13-01-1998 540 euros 6 euros

Determinar o importe da ganancia ou perda patrimonial obtida na devandita operación, sabendo que a valoración das accións para os efectos do Imposto sobre o Patrimonio correspondente ao exercicio 2005, ascendía a 15 euros por acción e tendo en conta que o contribuínte non realizou dende 1 de xaneiro de 2015 transmisión de elementos patrimoniais a cuxa ganancia lle fose aplicable a disposición transitoria novena da Lei do IRPF

Solución:

Para proceder á determinación da ganancia ou perda patrimonial resultante da transmisión das 400 accións, é preciso, en primeiro lugar, identificar as vendidas dentro da totalidade das posuídas.Para iso, debe aplicarse o criterio legal de que as accións vendidas son aquelas que se adquiriron en primeiro lugar (criterio FIFO), co que as 400 accións vendidas corresponden ás 250 adquiridas o 02-02-1990, e a 150 das adquiridas o 06-05-1995.

Unha vez identificadas as accións vendidas, dentro da totalidade das posuídas, a ganancia ou perda patrimonial total debe calcularse separadamente para as 250 accións adquiridas o 02-02-1990 e para as 150 adquiridas 06-05-1995, conforme ao seguinte detalle:

1º. Determinación da ganancia ou perda patrimonial total:

InformaciónAdquiridas o 02-02-1990Adquiridas o 06-05-1995
Número de accións vendidas (400) 250 150
Valor de transmisión (300 euros por 100) 4.500 2.700
Valor de adquisición 3.250 2.550
Ganancia patrimonial 1.250 (1) 150 (2)

2º. Determinación da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20-01-2006:

Valor para efectos I. Patrimonio 2005 (valor de transmisión):3.750

Valor de adquisición:3.250

Ganancia patrimonial xerada antes de 20-01-2006 (3.750 -3.250) =500

3º. Cálculo da redución

 1. Ganancia xerada con anterioridade a 20-01-2006 susceptible de redución (3)

  Límite máximo:400.000

  ∑ Valor de transmisión de elementos patrimoniais con dereito á redución dende 01-01-2015:0

  Valor de transmisión do elemento patrimonial ao que se aplica a D.T.9ª Lei do IRPF:4.500

  Ganancia patrimonial susceptible de redución:500

 2. Redución aplicable

  Nº de anos de permanencia a 31-12-1996:ata 7 anos

  Redución por coeficientes de abatemento (100%):500

 3. Ganancia patrimonial reducida

  Ganancia patrimonial computable:0

4º. Determinación da ganancia patrimonial non reducible:(xera dá a partir 20-01-2006):

Valor de transmisión:4.500

Valor para efectos I. Patrimonio 2005 (valor de adquisición):3.750

Ganancia patrimonial non reducible (4.500 - 3.750) =750

5º. Determinación da ganancia patrimonial computable:

A ganancia patrimonial computable ascende a:(750+ 150) = 900

Notas ao exemplo

(1) Ao ser o valor de transmisión das accións (4.500 euros) superior á valoración destas para os efectos do Imposto sobre o Patrimonio correspondente ao exercicio 2005 (250 x 15 =3.750), debe determinarse a parte da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20-01-2006, que é a única que resulta reducible.(Volver)

(2) Ao terse adquirido as accións con posterioridade a 31-12-1994, non resultan aplicables coeficientes redutores da ganancia patrimonial obtida.(Volver)

(3) Como o límite máximo aplicable sobre o valor de transmisión é de 400.000 euros e, neste caso, o valor de transmisión das accións con dereito á aplicación de coeficientes redutores é de 4.500 euros sen que se producise dende o 1 de xaneiro de 2015 ningunha outra transmisión con dereito á aplicación da disposición transitoria novena da Lei do IRPF, os coeficientes redutores aplicásense sobre todo o importe da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20-01-2006.(Volver)