Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo:venda de accións total ou parcialmente liberadas

Don C.L.S. adquiriu o 5 de marzo de 2001, 900 accións da sociedade YY que cotiza en bolsa por un importe de 10 euros por acción.

O 11 de maio de 2007 a sociedade YY reparte dividendos mediante a entrega de accións totalmente liberadas.Don C.L.S. recibe 600 accións.

O 14 de setembro de 2011 entréganse outras 500 accións parcialmente liberadas polas que satisfai 3.500 euros (5 euros por acción).

O 15 de outubro de 2020 don C.L.S. vende 1.600 accións por 16.000 euros (10 euros a acción).

Solución:

1.Valor de adquisición das accións totalmente liberadas.

As accións totalmente liberadas recibidas o 11 de maio de 2007 súmanse ás accións adquiridas o 5 de marzo de 2001 (900 + 600 =1.500 accións) e o custo total (9.000 euros +0 euros polas accións liberadas =9.000 euros) repártese entre o número de accións (1.500) determinando un valor de adquisición de 6 euros por acción (9.000/1.500) considerándose como data de adquisición das accións totalmente liberadas recibidas a que corresponde ás accións das que proceden (5 de marzo de 2001).

InformaciónAccións adquiridas o 05-03-2001Accións liberadasTotal
Número de accións 900 600 1.500
Custo de adquisición 9.000 0 9.000
Valor de adquisición/acción (9.000 € ÷ 1.500 accs.) 6

2.Valor de adquisición das accións parcialmente liberadas.

O valor de adquisición destas será o importe realmente satisfeito polo contribuínte.Neste caso 2.500 euros (2.500 euros ÷ 500 accións =5 euros/por acción).

3.Determinación da ganancia ou perda patrimonial total:

Información sobre acciónsAdquiridas o 05-03-2001Adquiridas o 14-09-2011
Número de accións vendidas (1.600) 1.500 (*) 100 (*)
Valor de transmisión (10 euros por acción) 15.000,00 1.000,00
Valor de adquisición 9.000,00 500,00
Ganancia patrimonial 6.000,00 500,00

(*) Da transmisión das 1.600 accións, corresponden 1.500 ás adquiridas o 05-03-2001 (que inclúen as 600 accións totalmente liberadas) e 100 ás adquiridas parcialmente liberadas o 14-09-2011.(Volver)