Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

En xeral:transmisións onerosas de valores cotizados

Cando a alteración no valor do patrimonio proceda da transmisión a título oneroso de valores admitidos a negociación nalgún dos mercados regulados de valores definidos na Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, que sexan representativos da participación en fondos propios de sociedades ou entidades, a ganancia ou perda patrimonial computarase pola diferenza entre o seu valor de adquisición e o valor de transmisión, tendo en conta as seguintes regras específicas:

Téñase en conta que a Directiva 2004/39/CE foi derrogada con efectos do 3 de xaneiro de 2017 pola Directiva 2014/65/ UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros.Esta, no seu artigo 94, dispón que as referencias á Directiva 2004/39/CE se entenderán feitas á Directiva 2014/65/UE.

Valor de transmisión.

O valor de transmisión virá determinado pola cotización nos devanditos mercados na data de producirse aquela ou polo prezo pactado cando sexa superior á cotización.

Valor de adquisición.

Na determinación do valor de adquisición deben terse en conta as seguintes particularidades:

 1. Valor de adquisición das accións parcialmente liberadas.

  Cando se trate de accións parcialmente liberadas, o valor de adquisición destas será o importe realmente satisfeito polo contribuínte.

 2. Valor de adquisición das accións totalmente liberadas.

  No caso de accións totalmente liberadas, o valor de adquisición, tanto destas coma das que procedan, será o que resulte de repartir o custo total entre o número de títulos, tanto os antigos coma os liberados, que correspondan.Considerarase como antigüidade destas accións a que corresponda ás accións das cales procedan.

 3. Valor de adquisición en caso de transmisións de dereitos de subscrición realizadas con anterioridade a 1 de xaneiro de 2017

  Normativa:Disposición transitoria vixésimo novena Lei IRPF.

  Para a determinación do valor de adquisición dos valores, deducirase o importe obtido polas transmisións de dereitos de subscrición realizadas con anterioridade a 1 de xaneiro de 2017, con excepción do importe de tales dereitos que tivese tributado como ganancia patrimonial.Cando non se transmitisen a totalidade dos dereitos de subscrición, entenderase que os transmitidos corresponderon aos valores adquiridos en primeiro lugar.

Identificación dos títulos transmitidos. 

Normativa:art.º 37.2 Lei IRPF.

Para poder individualizar os títulos alleados cando non se transmitise a totalidade dos posuídos, a Lei establece un criterio especial, segundo o cal cando existan valores homoxéneos e non se alleen todos, se entende que os transmitidos polo contribuínte son aqueles que adquiriu en primeiro lugar (criterio FIFO).