Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

1.Requisitos para a aplicación do réxime transitorio

Os requisitos que deben cumprirse para a aplicación das porcentaxes redutoras ou de abatemento sobre o importe das ganancias patrimoniais son os seguintes:

a. Que as ganancias patrimoniais procedan de transmisións, onerosas ou lucrativas, de bens ou dereitos ou ben da extinción de dereitos.

Polo tanto, non resultan aplicables as porcentaxes de redución ás ganancias que se poñan de manifesto como consecuencia de incorporacións de bens ou dereitos ao patrimonio do contribuínte que non deriven dunha transmisión, como é o caso, por exemplo, dos premios obtidos en concursos ou as ganancias no xogo.

b. Que o ben ou dereito fose adquirido polo contribuínte antes do 31 de decembro de 1994.

c. Que o ben ou dereito non estea afecto a unha actividade económica.

Non obstante o anterior, se o elemento patrimonial tivese estado afecto a unha actividade económica é preciso que se desafectase con máis de tres anos de antelación á data da transmisión.

d. Que o elemento patrimonial non fose adxudicado ao socio na disolución e liquidación de sociedades transparentes, de acordo co establecido na disposición transitoria décimo sexta do texto refundido da Lei do Imposto sobre Sociedades.

e. Que o elemento patrimonial transmitido non proceda de achegas realizadas ao patrimonio protexido das persoas con discapacidade, de acordo co establecido na disposición adicional décimo oitava da Lei do IRPF

f. Que o valor de transmisión de todos os elementos patrimoniais a cuxa ganancia patrimonial lle tivese resultado de aplicación este réxime transitorio, transmitidos dende o 1 de xaneiro de 2015 ata a data de transmisión do elemento patrimonial, non superase 400.000 euros