Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

1. Requisitos para a aplicación do réxime transitorio

Os requisitos que deben cumprirse para a aplicación das porcentaxes redutoras ou de abatemento sobre o importe das ganancias patrimoniais son os seguintes:

a. Que as ganancias patrimoniais procedan de transmisións, onerosas ou lucrativas, de bens ou dereitos ou ben da extinción de dereitos.

Polo tanto, non resultan aplicables as porcentaxes de redución ás ganancias que se poñan de manifesto como consecuencia de incorporacións de bens ou dereitos ao patrimonio do contribuínte que non deriven dunha transmisión, como é o caso, por exemplo, dos premios obtidos en concursos ou  as ganancias no xogo.

b. Que o ben ou dereito fose adquirido polo contribuínte antes do 31 de decembro de 1994.

c. Que o ben ou dereito  non estea afecto a unha actividade económica.

Malia o anterior, se o elemento patrimonial estivese afecto a unha actividade económica é precisa que se haxa desafectado con máis de tres anos de antelación á data da transmisión.

d. Que o elemento patrimonial non fose adxudicado ao socio na disolución e liquidación de sociedades transparentes, de acordo co que se establece na disposición transitoria décimo sexta do texto refundido da Lei do Imposto sobre Sociedades.

e. Que o elemento patrimonial transmitido non proceda de achegas realizadas ao patrimonio protexido das persoas con discapacidade, de acordo co que se establece na disposición adicional décimo oitava da Lei do IRPF

f. Que o valor de transmisión de todos os elementos patrimoniais a cuxa ganancia patrimonial resultáselle de aplicación este réxime transitorio, transmitidos desde o 1 de xaneiro de 2015 ata agora de transmisión do elemento patrimonial, non superase 400.000 euros