Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exención

Normativa:Arts.38.1 Lei IRPF, 41 Regulamento

As ganancias patrimoniais obtidas na transmisión da vivenda habitual do contribuínte poden resultar exentas, cando o importe total obtido pola transmisión se reinvista na adquisición doutra vivenda habitual ou na rehabilitación daquela que vaia ter tal carácter.

Sen prexuízo do anterior teña en conta a exención da ganancia patrimonial derivada da transmisión da vivenda habitual por maiores de 65 anos ou por persoas en situación de dependencia severa ou gran dependencia coméntase no apartado "Ganancias patrimoniais exentas" deste mesmo Capítulo.

Suposto especial:transmisión de vivenda habitual con cantidades pendentes de amortizar

Cando para adquirir a vivenda transmitida o contribuínte utilizase financiamento alleo, considerarase, exclusivamente para estes efectos, como importe total obtido na transmisión o valor de transmisión nos termos previstos na Lei do IRPF menos o principal do préstamo pendente de amortizar.Nestes supostos, pois, non se considera que exista reinvestimento parcial, aínda que parte do importe obtido na transmisión da vivenda se destinase á amortización do préstamo pendente.