Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Ganancias patrimoniais non suxeitas ao IRPF

Ganancias patrimoniais suxeitas ao Imposto sobre Sucesións e Doazóns

Normativa:Art.º 6.4 Lei IRPF

Declárase non suxeitas ao IRPF, para evitar a dobre imposición sobre estas, as ganancias patrimoniais derivadas da aceptación de doazóns, herdanzas ou legados por estar suxeitas ao Imposto sobre Sucesións e Doazóns-

Parte das ganancias patrimoniais xeradas con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 derivadas de elementos patrimoniais adquiridos antes do 31 de decembro de 1994.

Normativa:disposición transitoria novena Lei IRPF

Non está suxeita ao IRPF a parte da ganancia patrimonial (non así as perdas) xerada con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 derivada de elementos patrimoniais non afectos a actividades económicas que a 31 de decembro de 1996 terían permanecido no patrimonio do contribuínte un período de tempo, redondeado por exceso, superior a:

  • 5 anos, no caso de accións admitidas a negociación nalgún dos mercados secundarios oficiais de valores definidos na Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e representativos da participación en fondos propios de sociedades ou entidades, con excepción das accións representativas do capital social de Sociedades de Investimento Mobiliario e Inmobiliario.

    Sinalar que a Directiva 2004/39/CE á que se refire a disposición transitoria novena da Lei do IRPF foi derrogada con efectos do 3 de xaneiro de 2017 pola Directiva 2014/65/ UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros.Esta, no seu artigo 94 dispón que as referencias á Directiva 2004/39/CE se entenderán feitas á Directiva 2014/65/UE.

  • 10 anos, se se trata de bens inmobles e dereitos sobre estes ou valores das entidades comprendidas no actual artigo 314 do texto refundido da Lei do Mercado de Valores, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 4/2015, do 23 de outubro (BOE do 24), con excepción das accións ou participacións representativas do capital social ou patrimonio das Sociedades ou Fondos de investimento Inmobiliaria.

    O artigo 108 da Lei 24/1988, do 28 de xullo, do Mercado de Valores, xunto co resto das súas disposicións incorporáronse ao texto refundido da Lei do Mercado de Valores, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 4/2015, do 23 de outubro.

  • 8 anos, para o resto de bens e dereitos.

Importante: dende 1 de xaneiro de 2015 establécese para todos os elementos patrimoniais aos que resulte de aplicación o anterior, un límite máximo e conxunto de 400.000 euros que opera sobre o valor de transmisión.A súa aplicación coméntase na epígrafe "Determinación do importe das ganancias ou perdas patrimoniais"Deste capítulo.