Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Aprazamento do pagamento da débeda por desprazamentos temporais

Situacións que dan lugar ao cambio de residencia e permiten o aprazamento do pagamento

A Administración tributaria, logo de solicitude do contribuínte, pode aprazar o pagamento da débeda tributaria que corresponda ás ganancias patrimoniais a que se refire esta epígrafe cando o cambio de residencia se deba a unha das seguintes situacións:

  • Por un desprazamento temporal por motivos laborais a un país ou territorio que non teña a consideración de paraíso fiscal.
  • Por calquera outro motivo, sempre que, neste caso, o desprazamento temporal se produza a un país ou territorio que teña subscrito con España un convenio para evitar a dobre imposición internacional que conteña cláusula de intercambio de información.

No devandito aprazamento resultará de aplicación o disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria, e a súa normativa de desenvolvemento, e especificamente no relativo á devindicación de intereses e á constitución de garantías para o devandito aprazamento.

Véxanse os artigos 65 e 82 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, General Tributaria e os artigos 44 a 54 (ambos os dous inclusive) do Regulamento Xeral de Recadación, aprobado polo Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo.En concreto sobre a constitución de garantías e a devindicación de intereses para aprazamentos téñase en conta os artigos 48 e 53 Regulamento Xeral de Recadación.

Para os efectos de constitución das garantías estas poderán constituírse, total ou parcialmente, en tanto resulten suficientes xurídica e economicamente, sobre os valores os que afectan as ganancias por cambio de residencia ás que é aplicable este réxime especial.

Especialidades do aprazamento

O aprazamento da débeda tributaria rexerase polas normas previstas no Regulamento Xeral de Recadación, aprobado polo Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, coas seguintes especialidades:

  1. As solicitudes deberán formularse dentro do prazo de declaración do IRPF correspondente ao primeiro exercicio en que o contribuínte non tivese tal condición como consecuencia do cambio de residencia, e na solicitude deberá indicarse o país ou territorio ao que o contribuínte traslada a súa residencia.
  2. O aprazamento vencerá como máximo o 30 de xuño do ano seguinte á finalización do prazo dos cinco exercicios seguintes ao último que deba declararse polo IRPF.

    Non obstante, se se tivese ampliado o citado prazo conforme se indica máis adiante, o vencemento do aprazamento prorrogarase ata o 30 de xuño do ano seguinte á finalización do novo prazo.

  3. En caso de que o desprazamento se realice por motivos laborais, deberá achegarse un documento xustificativo da relación laboral que motiva o desprazamento emitido polo empregador.
  4. En caso de que o contribuínte transmita a titularidade das accións ou participacións con anterioridade á finalización do prazo dos cinco exercicios seguintes ao último que deba declararse polo IRPF por cambio de residencia, o aprazamento vencerá no prazo de dous meses dende a transmisión das accións ou participacións.

Prazo do aprazamento

O aprazamento da débeda concederase por cinco exercicios.

Non obstante, cando existan circunstancias que xustifiquen un desprazamento temporal por motivos laborais a un país ou territorio que non teña a consideración de paraíso fiscal cuxa duración non permita ao obrigado tributario adquirir de novo a condición de contribuínte por este imposto dentro do prazo dos cinco exercicios seguintes ao último que deba declararse polo IRPF, o obrigado tributario poderá solicitar da Administración tributaria a ampliación do citado prazo para os efectos de prorrogar o vencemento do aprazamento.

A ampliación en ningún caso pode exceder de cinco exercicios adicionais.

Solicitude de ampliación do prazo

A solicitude deberá presentarse en prazo dos tres meses anteriores á finalización dos cinco exercicios seguintes ao último que deba declararse por este imposto.

Na solicitude deberán constar os motivos que xustifiquen a prolongación do desprazamento, así como o período de tempo que se considera necesario para adquirir de novo a condición de contribuínte por este imposto e se acompañará da xustificación correspondente.

Á vista da documentación achegada, a Administración tributaria decidirá sobre a procedencia da ampliación solicitada, así como respecto dos exercicios obxecto de ampliación.

Poderán entenderse desestimadas as solicitudes de ampliación que non fosen resoltas expresamente no prazo de tres meses.

Extinción da débeda obxecto de aprazamento

En caso de que o obrigado tributario adquira de novo a condición de contribuínte por este imposto en calquera momento dentro do prazo dos cinco exercicios seguintes ao último que deba declararse por este imposto sen transmitir a titularidade das accións ou participacións, a débeda tributaria obxecto de aprazamento quedará extinguida, así como os intereses que se tivesen devindicado.

A citada extinción producirase no momento da presentación da declaración referida ao primeiro exercicio no que deba tributar por este imposto.

Nese suposto non procederá o reembolso de custo das garantías que se tivesen podido constituír.