Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Especialidades por cambio de residencia a un país ou territorio considerado como paraíso fiscal

Cando o cambio de residencia se produza a un país ou territorio considerado como paraíso fiscal e o contribuínte non perda a súa condición conforme artigo 8.2 da Lei do IRPF aplicaranse as seguintes especialidades:

  1. As ganancias patrimoniais se imputarán ao último período impositivo en que o contribuínte teña a súa residencia habitual en territorio español, e para o seu cómputo tomarase o valor de mercado das accións ou participacións na data de devindicación do devandito período impositivo.
  2. En caso de que se transmitan as accións ou participacións nun período impositivo en que o contribuínte manteña tal condición, para o cálculo da ganancia ou perda patrimonial correspondente á transmisión tomará como valor de adquisición o valor de mercado das accións ou participacións que se tivese tido en conta para determinar a ganancia patrimonial prevista neste artigo.