Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Caso práctico.Achegas a plan de pensións e patrimonio protexido de fillo con discapacidade

Don P.J.J., viúvo, de 58 anos de idade, convive cun fillo, de 30 anos de idade, incapacitado xudicialmente e suxeito a patria potestade prorrogada e que obtivo en 2020 unha base impoñible xeral de 30.000 euros.

No exercicio 2020, ao abeiro do previsto na Lei 41/2003, do 18 de novembro, constituíu un patrimonio protexido a favor do seu fillo que, ademais, ten acreditada unha discapacidade psíquica do 65 por 100.Con motivo da constitución do citado patrimonio protexido, don P.J.J. achegou de forma gratuíta a este a cantidade de 6.250 euros.Así mesmo, os seus catro restantes fillos achegaron ao patrimonio protexido do seu irmán a cantidade de 5.000 euros cada un.

Ademais, don P.J.J. achegou a un plan de pensións do sistema emprego do que é promotora a empresa na que presta os seus servizos a cantidade de 6.000 euros, ascendendo as contribucións empresariais, que lle foron imputadas pola empresa no exercicio a 2.000 euros.

Finalmente, don P.J.J. achegou a un plan de pensións constituído a favor do seu fillo con discapacidade a cantidade de 4.250 euros.Así mesmo, achegou ao citado plan de pensións en representación do seu fillo con discapacidade e das rendas obtidas por este a cantidade de 20.000 euros.

Determinar a base liquidable xeral das declaracións individuais da persoa con discapacidade e do seu pai, correspondentes ao exercicio 2020, sabendo que a base impoñible xeral deste último é de 55.500 euros e que a suma dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas obtidos no exercicio ascende a 49.000.

Solución:

1.Declaración individual da persoa con discapacidade.

Base impoñible xeral:30.000

Redución por achegas a plans de pensións de persoas con discapacidade:

  • Achega realizada:20.000
  • Límite máximo de redución:24.250
  • Redución aplicable:20.000
  • Base liquidable xeral (30.000 - 20.000) =10.000 

2.Declaración individual do pai, don P.J.J.:

Base impoñible xeral:55.500

2.1.Redución por achegas a sistemas de previsión social (plan de pensións emprego).

Achegas e contribucións do exercicio 2020 (6.000 achegados por el +2.000 pola súa empresa) =8.000

Límite achegas e contribucións reducibles:8.000

Límite porcentual de redución (30% s/49.000) =14.700

Redución aplicable por achegas e contribucións 2020:8.000

Remanente de base impoñible xeral (55.500 – 8.000) =47.500 

2.2.Redución por achegas ao plan de pensións do fillo con discapacidade.

Achega realizada:4.250

Límite máximo (24.250 – 20.000 que é a achega da propia persoa con discapacidade ao seu plan) =4.250 

Redución aplicable (1) = 4.250

Remanente de base impoñible xeral (47.500 – 4.250) =43.250

Nota (1) Ao ter prioridade na aplicación da redución as achegas realizadas pola propia persoa con discapacidade (20.000 euros), o pai só poderá aplicar a redución polo exceso ata 24.250 euros, que constitúe o límite máximo conxunto de reducións practicables pola totalidade das persoas que realizan as achegas.En consecuencia, a achega reducible ascende a 4.250 euros.(Volver)

2.3.Redución por achegas a patrimonios protexidos de persoas con discapacidade.

Achega realizada:6.250

Límite máximo conxunto dos aportantes:24.250

Achega reducible proporcional (24.250 ÷ 26.250) x 6.250 (2) = 5.773,81

Base liquidable xeral:37.476,19

Nota (2) Ao concorrer achegas a favor do mesmo patrimonio protexido realizadas tanto polo pai como os catro irmáns da persoa con discapacidade, o límite máximo conxunto de redución para todos os aportantes non pode exceder de 24.250 euros anuais.Ao producirse un exceso respecto desta cantidade, posto que o importe total das achegas realizadas ascende a 26.250 euros anuais [6.250 + (5.000 x 4)], debe efectuarse unha redución proporcional ás achegas realizadas.

Para a achega realizada polo pai, a devandita cantidade é o resultado da seguinte operación:(24.250 ÷ 26.250) x 6.250 = 5.773,81.

Para as achegas realizadas por cada un dos irmáns, a devandita cantidade é o resultado da seguinte operación:(24.250 ÷ 26.250) x 5.000 = 4.619,05.(Volver)