Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Cadro resumo:Reducións da base impoñible xeral

Reducións da base impoñible Importe euros/anoLímite máximo conxunto anual
Redución por tributación conxunta Unidades familiares integradas por ambos os dous cónxuxes 3.400 O remanente, se o houbese, reducirá a BI do aforro sen que esta poida resultar negativa
Unidades familiares monoparentais 2.150
Reducións por achegas e contribucións a sistemas de previsión social
A) Réxime xeral
  • Achegas a plans de pensións
  • Aportacione a mutualidades de previsión social
  • Aportacione a plans de previsión asegurados
  • Aportacione a plans de previsión social empresarial
  • Achegas a seguros privados de dependencia
Ata 8.000 A menor de:
  • 30 por 100 da suma dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas do exercicio
  • 8.000 euros + límite adicional de 5.000 euros
Nota: téñase en conta que as achegas a sistemas de previsión social do cónxuxe se inclúe dentro destes límites máximos conxuntos de redución que afectan tamén as achegas e contribucións imputadas polo promotor aos sistemas de previsión social do Réxime xeral.
. Achegas a seguros colectivos de dependencia Ata 5.000
Reducións por achegas e contribucións a sistemas de previsión social
B) Réxime especifico
Achegas a sistemas de previsión social dos que é partícipe, mutualista ou titular o cónxuxe do contribuínte Ata 2.500
Reducións por achegas e contribucións a sistemas de previsión social constituídos a favor de persoas con discapacidade Realizadas pola persoa con discapacidade Ata 24.250 24.250 euros
Realizadas por parentes, titor ou cónxuxe da persoa con discapacidade Ata 10.000
Reducións por achegas a patrimonios protexidos de persoas con discapacidade Para cada aportante e polo conxunto de patrimonios protexidos aos que efectúe achegas ata 24.250 24.250 euros
Para o conxunto das reducións practicadas por todas as persoas que efectúen achegas a favor dun mesmo patrimonio protexido Ata 10.000
Reducións por pensións compensatorias e anualidades por alimentos en favor de persoas distintas dos fillos Pagamento de pensións compensatorias a favor do conyuge A totalidade O remanente, se o houbese, reducirá a BI do aforro sen que esta poida resultar negativa
Pagamento de anualidades por alimentos a persoas disintas dos fillos
Nota: Anualidades por alimentos a favor dos fillos véxase as especialidades váese as especialidades na determinación da cota íntegra no capítulo 15.
Reducións por achegas á mutualidade de previsión social a prima fixa de deportistas profesionais e de alto nivel Deportistas profesionales:Son os incluídos no ámbito de aplicación do Real Decreto 1006/1985, do 26 de xuño, polo que se regula a relación laboral especial dos deportistas profesionais. ata 24.250 A menor de:
  • Suma dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas do exercicio
  • 24.250 eurosa prima fixa de deportistas profesionais e de alto nivel
Deportistas de alto nivel:Son os incluídos no ámbito de aplicación do Real Decreto 971/2007, do 13 de xullo, sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento