Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

1.Beneficiarios e contribuíntes que poden realizar achegas con dereito a redución

O patrimonio protexido das persoas con discapacidade:beneficiarios

A Lei 41/2003, do 18 de novembro, de protección patrimonial das persoas con discapacidade e de modificación do Código Civil, da Lei de Axuizamento Civil e da Normativa Tributaria con esta finalidade (BOE do 19), cuxo obxecto é regular novos mecanismos de protección patrimonial das persoas con discapacidade, creou a figura do patrimonio especialmente protexido, que queda inmediata e directamente vinculado á satisfacción das necesidades vitais das persoas con discapacidade.Así mesmo, a citada Lei establece un conxunto de medidas tendentes a favorecer a constitución dos devanditos patrimonios e a achega, a título gratuíto, de bens e dereitos a estes.

Poden ser titulares dos patrimonios protexidos exclusivamente as persoas afectadas polos seguintes graos de discapacidade:

  • Minusvalidez psíquica igual ou superior ao 33 por 100.
  • Minusvalidez física ou sensorial igual ou superior ao 65 por 100.

Contribuíntes que poden realizar achegas con dereito a redución no IRPF

Darán dereito a reducir a base impoñible xeral do IRPF do aportante, as achegas ao patrimonio protexido da persoa con discapacidade efectuadas, en diñeiro ou en especie, polos seguintes contribuíntes:

  1. Os que teñan coa persoa minusválida unha relación de parentesco en liña directa ou colateral ata o terceiro grao inclusive.
  2. O cónxuxe da persoa con discapacidade.
  3. Os que tiveran o seu cargo á persoa con discapacidade en réxime de tutela ou acollemento.

Non xeran dereito a redución as seguintes achegas

  1. As achegas de elementos afectos á actividade efectuadas polos contribuíntes do IRPF que realicen actividades económicas.
  2. As achegas respecto das que o aportante teña coñecemento, á data de devindicación do imposto, que foron obxecto de disposición polo titular do patrimonio protexido.
  3. As achegas efectuadas pola propia persoa con discapacidade titular do patrimonio protexido.