Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

2.Anualidades por alimentos en favor de persoas distintas dos fillos

De acordo co disposto no artigo 143 do Código Civil, están obrigados reciprocamente a darse alimentos os cónxuxes, os ascendentes e descendentes, así como os irmáns nos supostos e termos sinalados no citado artigo.

Agora ben, cando recaia sobre o contribuínte a obriga de dar alimentos é precisa, para os efectos do seu tratamento no IRPF, distinguir dous supostos:

a. Anualidades por alimentos a favor dos fillos

Para o pagador, as cantidades satisfeitas en concepto de alimentos a favor dos fillos por decisión xudicial non reducen a base impoñible xeral.Cando o importe das devanditas anualidades sexa inferior á base liquidable xeral e non se teña dereito á aplicación do mínimo por descendentes, sométense a gravame separadamente co fin de limitar a progresividade das escalas do imposto. 

O tratamento liquidatorio das anualidades por alimentos a favor dos fillos, cuxo importe sexa inferior ao da base liquidable xeral sometida a gravame, coméntase no Capítulo 15.

Para os fillos perceptores das devanditas anualidades, constitúen renda exenta, sempre que estas se perciban en virtude de decisión xudicial.

b. Anualidades por alimentos a favor doutras persoas

Para o pagador, as cantidades satisfeitas en concepto de alimentos a favor doutras persoas distintas dos fillos, sempre que sexan fixadas por decisión xudicial, reducen a base impoñible xeral do pagador sen que poida resultar negativa como consecuencia desta diminución.O remanente, se o houbese, reducirá a base impoñible do aforro sen que a mesma, tampouco, poida resultar negativa como consecuencia da devandita diminución.

Para o perceptor destas, estas anualidades constitúen rendementos do traballo non sometidos a retención.