Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

1.Pensións compensatorias a favor do cónxuxe

De acordo coa lexislación civil (artigo 97 do Código Civil) o cónxuxe ao que a separación ou divorcio produza desequilibrio económico en relación coa posición do outro, que implique un empeoramento na súa situación anterior no matrimonio, ten dereito a unha pensión que se fixará na resolución xudicial de separación ou divorcio ou no convenio regulador formalizado ante o Secretario xudicial ou o Notario. 

Para o pagador, a pensión compensatoria satisfeita, sempre que fose fixada na resolución xudicial, ou o acordasen os cónxuxes no convenio regulador da separación ou divorcio, reduce a base impoñible xeral do pagador sen que poida resultar negativa como consecuencia desta diminución.O remanente, se o houbese, reducirá a base impoñible do aforro sen que a mesma, tampouco, poida resultar negativa como consecuencia da devandita diminución.

Para o perceptor, a pensión compensatoria recibida do cónxuxe constitúe, en todo caso, rendemento do traballo non sometido a retención por non estar obrigado a reter o cónxuxe pagador da pensión.