Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

3.Suposto especial:pensión compensatoria e anualidades por alimentos sen distinción

Nos casos de separación legal ou divorcio, normalmente establecerase, por un lado, unha pensión compensatoria a favor dun dos cónxuxes, e, por outro, a obriga de pagar unha cantidade en concepto de alimentos a favor dos fillos, para o proxenitor que non os teña ao seu cargo.

No suposto especial de que se estableza a obriga dun pagamento único, sen precisar na resolución xudicial nin no convenio regulador que parte corresponde a pensión compensatoria e que parte a anualidades por alimentos, a imposibilidade de determinar a contía correspondente á pensión compensatoria impide aplicar a redución da base por este concepto.Todo iso sen prexuízo de que nun momento posterior poidan especificarse xudicialmente as cantidades que corresponden a cada concepto.