Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Mínimo por ascendentes

Normativa: Arts. 59 e 61 Lei IRPF

Concepto e requisitos dos ascendentes

Para os efectos da aplicación do mínimo por ascendentes, teñen tal consideración os pais, avós, bisavós, etc. de quen descenda o contribuínte e que estean unidos a este por vínculo de parentesco en liña recta por consanguinidade ou por adopción, sen que se entendan incluídas as persoas unidas ao contribuínte por vínculo de parentesco en liña colateral (tíos, ou tíos avós) ou por afinidade (sogros).

Os ascendentes deben cumprir os seguintes requisitos para dar dereito á aplicación do mínimo correspondente:

 1. Que o ascendente sexa maior de 65 anos á data de devindicación do imposto (normalmente o 31 de decembro) ou, calquera que sexa a súa idade, que se trate dunha persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.
 2. Que convivan co contribuínte, polo menos, a metade do período impositivo. No que fai a este requisito, considérase que conviven co contribuínte os ascendentes con discapacidade que, dependendo do mesmo, sexan internados en centros especializados.
 3. Que o ascendente non obtivese no exercicio 2020 rendas superiores a 8.000 euros anuais, excluídas as exentas do imposto.

  O concepto de renda anual, para estes fins, está constituído pola suma alxébrica dos rendementos netos (do traballo, capital mobiliaria e inmobiliario e de actividades económicas) das imputacións de rendas e das ganancias e perdas patrimoniais reducidas computadas no ano, con independencia do período impositivo en que se producise a alteración patrimonial, sen aplicar as regras de integración e compensación deste tipo de rendas.

 4. Que o ascendente non presente declaración do IRPF con rendas superiores a 1.800 euros.

Contías aplicables

 • 1.150 euros anuais por cada ascendente de idade superior a 65 anos ou con discapacidade calquera que sexa a súa idade.
 • 1.400 euros anuais adicionais, por cada ascendente de idade superior a 75 anos.

No caso de falecemento dun ascendente que xere dereito ao mínimo por este concepto, a contía aplicable é de 1.150 euros.

Condicións para a aplicación do mínimo por ascendentes

 1. A determinación das circunstancias persoais e familiares que deben terse en conta para a aplicación das citadas reducións realizarase atendendo á situación existente á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro ou na data de falecemento do contribuínte se este falece nun día distinto do 31 de decembro).

  Non obstante, se o ascendente falece durante o ano só xérase dereito ao mínimo por ascendente cando existise convivencia co contribuínte durante, polo menos, a metade do período transcorrido entre o inicio do período impositivo e a data de falecemento.

 2. Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación do mínimo respecto dos mesmos ascendentes, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.

  Non obstante, cando os contribuíntes teñan distinto grao de parentesco co ascendente, a aplicación do mínimo corresponderá aos de grao máis próximo, non sendo que estes non teñan rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros, en cuxo caso corresponderá aos do seguinte grao.