Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Mínimo do contribuínte

Normativa: Arts. 57 e 61 Lei  IRPF

Contía aplicable

O mínimo do contribuínte é, con carácter xeral, de 5.550 euros anuais, con independencia do número de membros integrados na unidade familiar (ambos os dous cónxuxes e, se é o caso, os fillos que formen parte da mesma, ou o pai ou a nai e todos os fillos que convivan cun ou outro), e do réxime de tributación elixida, declaración individual ou conxunta.

Aínda que o importe do mínimo do contribuínte sexa de 5.550 euros, tanto  tributación individual  como conxunta, debe lembrarse que nos supostos de tributación conxunta resulta aplicable unha redución da base impoñible de 3.400 euros para as unidades familiares integradas por ambos os dous cónxuxes e, se é o caso, os fillos que formen parte da devandita unidade familiar. Nos supostos de unidade familiar formada polo pai ou a nai e todos os fillos que convivan con un ou outro, pode resultar aplicable unha redución de 2.150 euros anuais. A redución por tributación conxunta  coméntase con máis detalle no Capítulo 13.

Incremento do mínimo do contribuínte por idade

Atendendo á idade do contribuínte en mínimo xeral, increméntase nas seguintes cantidades:

  • Contribuíntes de idade superior a 65 anos. O importe anterior aumentarase en 1.150 euros anuais.
  • Contribuíntes de idade superior a 75 anos. O mínimo aumentarase adicionalmente en 1.400 euros anuais.

Importante: para a cuantificación do incremento do mínimo correspondente a contribuíntes de idade igual ou superior a 65 anos ou a 75 anos, teran en contase as circunstancias persoais de cada un do cónxuxes integrado na unidade familiar que presenten declaración conxunta.

Condicións de aplicación

  • No suposto de falecemento do contribuínte , a contía do mínimo do contribuínte aplicarase na súa integridade sen necesidade de efectuar rateo algún en función do número de días que integre o período impositivo.
  • En declaración conxunta de unidades familiares, os fillos non dan dereito á aplicación do mínimo do contribuínte, sen prexuízo de que outorguen dereito ao mínimo familiar por descendentes e por discapacidade, sempre que cumpran os requisitos esixidos para ese fin. Tampouco dá dereito á aplicación do mínimo do contribuínte o outro cónxuxe, sen prexuízo de que si resulte computable o incremento do mínimo do contribuínte anteriormente comentado, se a súa idade é superior a 65 anos e a 75 anos, se é o caso.