Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Contías aplicables

A. En xeral

 • 2.400 euros anuais polo primeiro.
 • 2.700 euros anuais polo segundo.
 • 4.000 euros anuais polo terceiro.
 • 4.500 euros anuais polo cuarto e seguintes.

En caso de falecemento dun descendente que xere dereito ao mínimo por este concepto, a contía aplicable é de 2.400 euros.

Importante:o número de orde dos descendentes, incluídas as persoas vinculadas ao contribuínte por razón de tutela e acollemento nos termos previstos na lexislación civil ou, fóra dos casos anteriores, aos que teñan atribuída por resolución xudicial o seu garda e custodia, asignarase en función da idade dos que dean dereito a aplicar este mínimo por descendentes, comezando polo de maior idade e sen computar para estes efectos aqueles descendentes que, se é o caso, tivesen falecido no exercicio con anterioridade á data de devindicación do imposto.

B. Incremento por descendentes menores de tres anos

 • Contía do incremento

  Cando o descendente sexa menor de tres anos, o mínimo que corresponda dos indicados anteriormente incrementarase en 2.800 euros anuais.

  Importante:o incremento por descendentes menores de tres anos resulta aplicable nos casos en que o descendente falecese durante o período impositivo.

 • Aplicación do incremento en supostos de adopción ou de acollemento preadoptivo ou permanente

  Nos supostos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo coma permanente, o devandito incremento, con independencia da idade do menor, aplicarase no período impositivo en que se inscriba no Rexistro Civil e nos dous seguintes.Cando a inscrición non sexa necesaria, o aumento poderase practicar no período impositivo en que se produza a resolución xudicial ou administrativa correspondente e nos dous seguintes.

  Precisión:téngase en conta que a Lei 26/2015, do 28 de xullo, pola que se modifica o sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE do 29) modificou, con efectos dende 18 de agosto de 2015, o artigo 173 bis do Código civil que regula as modalidades de acollemento familiar.En relación ao acollemento preadoptivo a disposición adicional segunda da devandita Lei 26/2015 establece que todas as referencias que nas leis e demais disposicións se realizaran ao acollemento preadoptivo deberán entenderse feitas á delegación de garda para a convivencia preadoptiva prevista no artigo 176 bis do Código Civil.

  Cando teña lugar a adopción dun menor que tivese estado en réxime de acollemento, ou se produza un cambio na situación de acollemento, o incremento no importe do mínimo por descendentes practicarase durante os períodos impositivos restantes ata esgotar o prazo máximo de tres anos.

  Atención:debe terse en conta que nos supostos de acollemento familiar de urxencia ou temporais o incremento do mínimo por descendentes só será posible cando o descendente sexa menor de tres anos.Igualmente, nos casos de menores sobre os que se teña a garda e custodia por resolución xudicial, o incremento do mínimo por descendentes só será aplicable se son menores de tres anos.