Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Mínimo persoal e familiar

Normativa:Art.º 56 Lei IRPF

A adecuación do IRPF ás circunstancias persoais e familiares do contribuínte concrétase no mínimo persoal e familiar cuxa función consiste en cuantificar aquela parte da renda que, por destinarse a satisfacer as necesidades básicas persoais e familiares do contribuínte, non se somete a tributación polo IRPF.

Para asegurar unha mesma diminución da carga tributaria para todos os contribuíntes con igual situación familiar, sexa cal sexa o seu nivel de renda, o importe correspondente ao mínimo persoal e familiar xa non reduce a renda do período impositivo para determinar a base impoñible, senón que pasa a formar parte da base liquidable para gravarse a tipo cero.Desta forma, os contribuíntes con iguais circunstancias persoais e familiares logran o mesmo aforro fiscal, calquera que sexa o seu nivel de renda.

A aplicación do mínimo persoal e familiar na determinación das cotas íntegras do IRPF coméntase con máis detalle no Capítulo seguinte.

O mínimo persoal e familiar é o resultado de sumar as contías correspondentes ao:

  • Mínimo do contribuínte.
  • Mínimo por descendentes.
  • Mínimo por ascendentes.
  • Mínimo por discapacidade do contribuínte, dos seus ascendentes ou descendentes.

A Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de Autonomía e se modifican determinadas normas tributarias (BOE do 19) outorgou ás Comunidades Autónomas competencias normativas sobre o importe do mínimo persoal e familiar aplicable para o cálculo do gravame autonómico.

Para estes efectos, o artigo 46.1 a) da citada Lei dispón que as Comunidades Autónomas poderán establecer incrementos ou diminucións nas contías correspondentes ao mínimo do contribuínte e aos mínimos por descendentes, ascendentes e discapacidade reguladas nos artigos 57, 58, 59 e 60 da Lei do IRPF, co límite do 10 por 100 para cada unha delas.

En uso da citada competencia normativa, a Comunidade Autónoma das Illes Balears, Comunidade Autónoma de Cataluña, Comunidade de Madrid e Comunidade Autónoma de La Rioja regularon o importe do mínimo persoal e familiar aplicable para o cálculo do seu gravame autonómico distinto do establecido na Lei do IRPF.