Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo:dedución por aluguer de vivenda habitual

Don M.A.V. ten dende o exercicio 2006 a súa vivenda habitual en aluguer e veu deducíndose por este concepto no IRPF.No exercicio 2020 satisfixo por este concepto ao arrendador a cantidade de 6.900 euros anuais.

A base impoñible xeral do contribuínte no exercicio 2020, que tributa de forma individual, ascendeu a 21.500 euros e a base impoñible do aforro a 600 euros.

Determinar o importe da dedución polo aluguer da vivenda habitual no exercicio 2020.

Solución:

Cantidades satisfeitas polo aluguer da vivenda habitual = 6.900

Base máxima da dedución:

Ao ser a súa base impoñible superior a 17.707,20 euros, a base máxima de dedución determinarase restando de 9.040 euros o resultado de multiplicar por 1,4125 a diferenza entre a base impoñible e 17.707,20 euros anuais.

É dicir:9.040 – [1,4125 x (22.100 – 17.707,20)] = 2.835,17

Importe da dedución:(2.835,17 x 10,05%) = 284,93

O importe da dedución así determinado farase constar nas casas [0562] y [0563] da declaración consignando en cada unha delas o 50 por 100 do total da dedución.

É dicir, 284,93 x 50% =142,46.