Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Réxime transitorio

A Lei 26/2014, do 27 de novembro, pola que se modifican a Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, o texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo, e outras normas tributarias (BOE do día 28) suprimiu, con efectos dende 1 de xaneiro de 2015, a dedución por aluguer da vivenda habitual.

Non obstante, para os contribuíntes que viñan deducíndose por aluguer con anterioridade introdúcese un réxime transitorio que lles permite seguir gozando da dedución nos mesmos termos e coas mesmas condicións existentes a 31 de decembro de 2014.

A quen se aplica o réxime transitorio?

Poderán aplicar a dedución por aluguer da vivenda habitual os contribuíntes que cumpran as seguintes condicións:

 1. Que tivesen asinado un contrato de arrendamento con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 polo que tivesen satisfeito, con anterioridade á devandita data, cantidades polo aluguer da súa vivenda habitual.

  O contribuínte terá dereito á dedución por aluguer de vivenda habitual durante os períodos impositivos nos que, como consecuencia da súa prórroga, se manteña a vixencia do contrato de arrendamento celebrado con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015.

  Non obstante, a subscrición dun novo contrato de arrendamento sobre a mesma vivenda habitual á finalización do contrato inicial ou para modificar as condicións pactadas, entre outras, o prezo do aluguer, considérase, para os exclusivos efectos da aplicación do réxime transitorio, como continuación do anterior, polo que non impedirá o dereito a seguir practicando a dedución.

  De igual modo considerarase, para os exclusivos efectos da aplicación do réxime transitorio, como continuación do anterior a subscrición dun novo contrato de arrendamento nos supostos de cambio de arrendador por transmisión da vivenda, tales como substitución do antigo arrendador polo seu herdeiro por causa de falecemento do primeiro, compravenda ou dación en pagamento.

 2. Que tivesen tido dereito á dedución por aluguer da vivenda habitual en relación coas cantidades satisfeitas polo aluguer da devandita vivenda nun período impositivo devindicado con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015.

  Aplicarase o réxime transitorio se o contrato se asinou con anterioridade a 2015 aínda que en 2014 e/ou exercicios anteriores non se aplicase a dedución por aluguer de vivenda habitual malia cumprirse os requisitos para a súa aplicación.

Como se aplica a dedución no réxime transitorio

A disposición transitoria décimo quinta da Lei de IRPF mantén, para os contribuíntes que teñan dereito ao réxime transitorio, a aplicación da regulación contida nos artigos 67.1, 68.7 e 77.1 da Lei do Imposto, na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2014.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

Sen prexuízo da dedución por aluguer de vivenda habitual que, se é o caso, tivese aprobado cada Comunidade Autónoma para o exercicio 2020, os contribuíntes poderán deducir o 10,05 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo polo aluguer da súa vivenda habitual, sempre que a súa base impoñible sexa inferior a 24.107,20 euros anuais.

A base impoñible do contribuínte está formada pola suma das cantidades consignadas nas casas [0435] (base impoñible xeral) e [0460] (base impoñible do aforro) da declaración.

Base máxima da dedución

A base máxima desta dedución é de:

 1. 9.040 euros anuais, cando a base impoñible sexa igual ou inferior a 17.707,20 euros anuais.
 2. 9.040 – [1,4125 x (BI – 17.707,20)], cando a base impoñible estea comprendida entre 17.707,20 e 24.107, 20 euros anuais.

  Sendo BI a base impoñible do contribuínte.É dicir, a suma das cantidades reflectidas nas casas [0435] (base impoñible xeral) e [0460] (base impoñible do aforro) da declaración.

Importante: os contribuíntes con dereito á aplicación do réxime transitorio cuxa base impoñible, nos termos anteriormente comentados, sexa igual ou superior a 24.107,20 euros anuais, en tributación individual ou en tributación conxunta, non poderán aplicar a presente dedución.