Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo:Aplicación da dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación

Tras o peche da óptica na que traballaban catro traballadores desta deciden abrir un novo establecemento deste tipo en Zaragoza para o que constitúen en xaneiro de 2020 a sociedade anónima XX cun capital inicial de 300.000 euros (300 accións).

Don J.A.S.M, residente en Zaragoza (antigo cliente da óptica que se pechou) decide investir no novo negocio e subscribe no ano 2020 un total de 70 accións da sociedade anónima “XX”:

  • 30 accións en marzo (30.000 euros)
  • 40 accións en novembro (40.000 euros)

Determinar o importe da dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación en 2020 supoñendo que se cumpren os requisitos esixidos para aplicar esta.

Solución:

Nota previa:os contribuíntes residentes na Comunidade Autónoma de Aragón poden aplicar no exercicio 2020 tanto a dedución estatal por investimento na adquisición de accións e participacións sociais de novas entidades ou de recente creación coma a dedución autonómica.Non obstante, de acordo coa normativa autonómica aplicable no exercicio 2020 o contribuínte só pode aplicar a dedución autonómica sobre a contía invertida que supere a base máxima da dedución estatal por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais de novas entidades ou de recente creación prevista no citado artigo 68.1 da Lei do IRPF.

Importe total investido en 2020 (30.000 +40.000) =70.000

Dedución na cota íntegra estatal

  • Importe do investimento con dereito a dedución (1) = 60.000

    • Base máxima de dedución:60.000
    • Base efectiva de dedución:70.000
  • Importe da dedución (60.000 x 30%) =18.000

Dedución na cota íntegra autonómica

  • Importe do investimento con dereito a dedución (2) = 10.000
  • Importe da dedución (10.000 x 20%) (3) = 2.000

Notas ao exemplo:

(1) As cantidades investidas en 2020 terán dereito á dedución sempre que cumpran os requisitos esixidos polo artigo 68.1.1.º de Lei do IRPF tendo como base máxima de dedución, dende o 1 de xaneiro de 2018, a cantidade de 60.000 euros anuais.Téñase en conta ademais que se as accións se manteñen un mínimo de 3 anos dende a data do investimento a súa venda ou trasmisión poderá beneficiarse da exención da ganancia patrimonial que se xere sempre que o importe obtido se reinvista en accións de empresas novas ou de recente creación.(Volver)

(2) Os 10.000 euros dos 70.000 invertidos en 2020 que superan a base máxima da dedución estatal poden servir de base da dedución por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación establecida pola Comunidade Autónoma Aragón no exercicio das súas competencias, sempre que cumpran os requisitos e condicións esixidos.(Volver)

(3) Na dedución autonómica a porcentaxe de dedución aplicable é do 20 por 100 cun importe máximo de 4.000 euros que neste caso non se superan.(Volver)