Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Quen ten dereito a esta dedución?

Terán dereito a aplicar o réxime de dedución por investimento en vivenda habitual polas cantidades satisfeitas no exercicio 2020, os contribuíntes que cumpran os seguintes requisitos:

  1. Se se trata de adquisición de vivenda habitual, cando a vivenda se adquira xuridicamente con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013.
  2. Se se trata de obras de rehabilitación da vivenda habitual, cando se satisfagan cantidades por tal concepto con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013, sempre que ademais as obras rematasen antes de 1 de xaneiro de 2017.

En todo caso, é necesario que o contribuínte practicase a dedución por investimento en vivenda habitual en relación coas cantidades satisfeitas para a adquisición ou rehabilitación da devandita vivenda nun período impositivo devindicado con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013, salvo que non tivese podido practicarse por non superar ás cantidades investidas en vivendas anteriores, na medida que tivesen sido obxecto de dedución ao integrar bases efectivas de dedución, máis, se é o caso, o importe de ganancias patrimoniais exentas por reinvestimento.