Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Cantidades satisfeitas no exercicio con dereito a dedución

Con suxeición ao límite de 9.040 euros, establecido con carácter xeral, a base da dedución está constituída polas cantidades satisfeitas no exercicio, incluídos os gastos orixinados que corresen a cargo do contribuínte e no caso de financiamento alleo a amortización, os intereses e demais gastos derivados desta.Poden citarse, entre outros, os seguintes:honorarios de arquitecto e aparellador, licenza de obras, declaración de obra nova, gastos de notaría e rexistro, Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, IVE, etc.

Todo iso, sen prexuízo do resultado que bote a comprobación da situación patrimonial do contribuínte, nos termos anteriormente comentados