Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Porcentaxes de dedución

As porcentaxes de dedución aplicables na construción ou ampliación da vivenda habitual son os que se indican no cadro seguinte:

Porcentaxes de dedución por investimento na adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual
InvestimentoTramo estatal da deduciónTramo autonómico da dedución
Cataluña Restantes Comunidades Autónomas (2)
Con carácter xeral Réxime especial (1)
Investimento realizado no exercicio ata 9.040 euros 7,5% 7,5% 9% 7,5%

Notas ao cadro:

(1) O réxime especial (9%) é aplicable polos contribuíntes residentes na Comunidade Autónoma de Cataluña que satisfixeron cantidades para a construción da vivenda habitual antes do 30-07-2011 (non para a ampliación de vivenda) e encóntranse nalgunha das situacións seguintes:

  • Ter 32 anos ou menos de idade na data de devindicación do Imposto.
  • Ter estado no paro durante 183 días ou máis durante o exercicio.
  • Ter un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.
  • Formar parte dunha unidade familiar que inclúa polo menos un fillo na data de devindicación do Imposto.

Para poder gozar da porcentaxe do 9 por 100 de dedución, é necesario que a base impoñible total, menos o mínimo persoal e familiar, non sexa superior a 30.000 euros.En caso de tributación conxunta, este límite compútase de xeito individual para cada un dos contribuíntes que teña dereito á dedución por realizar investimentos na vivenda habitual no exercicio.(Volver)

(2) Inclúe as restantes Comunidades Autónomas de réxime común e as Cidades con Estatuto de Autonomía de Ceuta e Melilla ás que se aplica o artigo 78.2 da Lei IRPF, na redacción en vigor a 31 de decembro de 2012.(Volver)