Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Quen ten dereito a esta dedución?

Terán dereito a aplicar o réxime de dedución por investimento en vivenda habitual polas cantidades satisfeitas no exercicio 2020, os contribuíntes que cumpran os seguintes requisitos:

  1. No caso de construción de vivenda habitual, cando o contribuínte satisfixese cantidades con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013 e practicase por iso a dedución, salvo que tivese sido de aplicación o disposto no artigo 68.1.2º da Lei na súa redacción vixente a 31 de decembro de 2012.

    Non é necesario que as obras se iniciasen antes desa data abondando con que se realizase algún desembolso con esta finalidade.

    Importante: a aplicación do réxime transitorio non finaliza coa terminación das obras, senón que continúa respecto das cantidades que siga satisfacendo o contribuínte unha vez construída pola adquisición desta, sempre e cando se cumpran os requisitos de terminación en prazo, ocupación e residencia efectiva e permanente.

  2. No caso de ampliación da vivenda habitual, cando se satisfagan cantidades por tal concepto con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013, sempre que ademais as obras rematasen antes de 1 de xaneiro de 2017.