Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

C) Obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual por razóns de discapacidade

Normativa:Arts.68.1.4º e 78.2 Lei IRPF;57 Regulamento, redacción a 31-12- 2012

Quen ten dereito a esta dedución?

Terán dereito a aplicar o réxime transitorio de dedución por investimento en vivenda habitual:

  1. Os contribuíntes que tivesen satisfeito cantidades para a realización de obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual das persoas con discapacidade con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013, sempre e cando as citadas obras ou instalacións haxan concluídas antes de 1 de xaneiro de 2017.
  2. Os contribuíntes que sexan copropietarios do inmoble no que residan as persoas con discapacidade e no que se realicen as obras de modificación dos elementos comúns do edificio que sirvan de paso necesario entre o predio e a vía pública, tales como escaleiras, ascensores, corredores, portais ou calquera outro elemento arquitectónico, así como as necesarias para a aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar as barreiras de comunicación sensorial ou de promoción da súa seguridade.

Concepto de obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual

Para os efectos da dedución, teñen a consideración de obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual as seguintes:

  1. As obras que impliquen unha reforma do interior da vivenda.
  2. As obras de modificación de elementos comúns do edificio que sirvan de paso necesario entre a vía pública e o predio, tales como escaleiras, ascensores, corredores, portais ou calquera outro elemento arquitectónico.
  3. As obras necesarias para a aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreiras de comunicación sensorial ou de promoción da seguridade.

Acreditación da necesidade das obras e instalacións

As obras e instalacións de adecuación deberán ser cualificadas como necesarias para a accesibilidade e comunicación sensorial que facilite o desenvolvemento digno e adecuado da persoa con discapacidade, mediante certificado ou resolución expedido polo IMSERSO ou órgano competente das Comunidades Autónomas en materia de valoración de minusvalideces baseándose no ditame emitido polos Equipos de Valoración e Orientación dependentes desta.

Requisitos subxectivos da dedución

Os requisitos subxectivos que deben cumprirse para aplicar esta dedución son os seguintes:

  1. Que a persoa con discapacidade sexa o propio contribuínte ou o seu cónxuxe ou un parente, en liña directa ou colateral, consanguínea ou por afinidade, ata o terceiro grao, inclusive que conviva con el.
  2. Que a vivenda estea ocupada por calquera das persoas a que se refire o parágrafo anterior a título de propietario, arrendatario, subarrendatario ou usufructuario.

Cantidades invertidas con dereito a dedución

A base da dedución está constituída polo importe satisfeito no exercicio polo contribuínte (tanto a propia persoa con discapacidade como, se é o caso, os copropietarios do inmoble) en concepto de obras e instalacións de adecuación da vivenda por razóns de discapacidade nos termos anteriormente comentados.

Límite da dedución (investimento máximo deducible)

O importe máximo do investimento con dereito a esta dedución está establecido en 12.080 euros anuais, sen que o eventual exceso das cantidades invertidas sobre o devandito importe poida trasladarse a exercicios futuros.

Recorde: o límite de 12.080 euros anuais por obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual por razóns de discapacidade é independente do límite de 9.040 euros anuais fixado para os demais conceptos deducibles por investimento en vivenda habitual.

Porcentaxes de dedución

As porcentaxes de dedución aplicables no presente exercicio son os que se indican no seguinte cadro:

Investimento en obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual por razón de discapacidade
InvestimentoTramo estatal da deduciónTramo autonómico da dedución
Cataluña Restantes Comunidades Autónomas (1)
Investimento realizado no exercicio ata 12.080 euros 10% 15% 10%

Nota ao cadro:

(1) Inclúe as demais Comunidades Autónomas de réxime común e as Cidades con Estatuto de Autonomía de Ceuta e Melilla ás que se aplica o artigo 78.2 da Lei IRPF, na redacción en vigor a 31 de decembro de 2012.(Volver)