Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo:Dedución por rendas obtidas en Ceuta ou Melilla

Don M.V.C., solteiro e sen fillos, trasladou a súa residencia de Cádiz a Ceuta o 20 de agosto de 2018, residindo nesta cidade dende a devandita data.Durante o exercicio 2020 obtivo as seguintes rendas:

 • Rendemento neto reducido do traballo: 31.000
 • Rendemento neto reducido de capital mobiliario:500
 • Rendemento neto reducido de capital inmobiliario:3.200
 • Ganancia patrimonial reducida imputable a 2020:20.000

Os rendementos netos do traballo proceden da súa relación laboral cunha empresa situada en Ceuta.Os rendementos do capital mobiliario corresponden a intereses de contas de entidades financeiras situadas en Ceuta.Pola súa banda, os rendementos de capital inmobiliario corresponden a un piso da súa propiedade situado en Cádiz e que estivo alugado dende o 1 de xaneiro de 2020 a 30 de setembro do devandito ano.O día 1 de outubro de 2020 procedeu á venda do devandito piso obtendo como consecuencia da transmisión unha ganancia patrimonial reducida de 20.000 euros.

Determinar o importe da dedución polas rendas obtidas en Ceuta no exercicio 2020.

Solución:

Nota previa: ao ter residido en Ceuta durante un prazo inferior a tres anos, a dedución por rendas obtidas en Ceuta unicamente poderá aplicarse sobre as cotas íntegras, estatal e autonómica, que proporcionalmente correspondan ás rendas obtidas en Ceuta (rendementos netos do traballo e rendementos netos do capital mobiliario).

Base impoñible xeral e base liquidable xeral (31.000 +3.200) =34.200

Base impoñible do aforro e base liquidable do aforro (20.000 +500) =20.500

Mínimo persoal e familiar =5.550

1.Cota íntegra correspondente á base liquidable xeral

 1. Aplicación das escalas de gravame á base liquidable xeral (34.200,00)

  Escala xeral

  Ata 20.200,00:2.112,75

  Resto 14.000,00 ao 15%:2.100

  Cota 1 (2.112,75 +2.100) =4.212,75

  Escala autonómica

  Ata 20.200,00:2.112,75

  Resto 14.000,00 ao 15%:2.100

  Cota 2 (2.112,75 +2.100) =4.212,75

 2. Aplicación das escalas de gravame á base liquidable xeral correspondente ao mínimo persoal e familiar

  Escala xeral 5.550 ao 9,50%:527,25

  Cota 3 =527,25 

  Escala autonómica 5.550 ao 9,50%: 527,25

  Cota 4 =527,25 

 3. Determinación da cota íntegra xeral, estatal e autonómica

  Cota íntegra xeral estatal (Cota 1 - Cota 3):4.212,75 – 527,25 = 3.685,50

  Cota íntegra xeral autonómica (Cota 2 - Cota 4):4.212,75 – 527,25 = 3.685,50

2.Cota correspondente á base liquidable do aforro (20.500,00)

 • Gravame estatal

  Ata 6.000,00:570

  Resto 14.500,00 ao 10,50%:1.522,50

  Cota gravame estatal (570 +1.522,50) =2.092,50

 • Gravame autonómico

  Ata 6.000: 570

  Resto 14.500,00 ao 10,50%:1.522,50

  Cota gravame autonómico (570 +1.522,50) =2.092,50

 • Determinación das cotas íntegras

  Parte estatal (3.685,50 +2.092,50) =5.778 

  Parte autonómica (3.685,50 +2.092,50) =5.778

3.Dedución por rendas obtidas en Ceuta ou Melilla

Para o seu cálculo deben seguirse os seguintes pasos:

 • Cálculo da dedución correspondente ás rendas obtidas en Ceuta: 

  [60% x Cota íntegra xeneral / Base liquidable xeral x Base liquidable xeral obtida en Ceuta] 

  60% [(3.685,50 + 3.685,50) ÷ 34.200 x 31.000] = 4.008,78

 • Cálculo da dedución correspondente ás rendas obtidas en Ceuta incluídas na base liquidable do aforro:

  [60% x Cota íntegra do aforro/ Base liquidable do aforro x Base liquidable do aforro obtida en Ceuta]

  60% [(2.092,50 + 2.092,50) ÷ 20.500 x 500] = 61,24

 • Total importe da dedución por rendas obtidas en Ceuta (4.008,78 +61,24) =4.070,02 euros

 • O devandito importe debe distribuírse ao 50 por 100 na parte estatal e a parte autonómica, de acordo co que establecen os artigos 67 e 77 da Lei do IRPF

  Parte estatal:2.035,01

  Parte autonómica:2.035,01

4.Cota líquida

 • Parte estatal (5.778 – 2.035,01) =3.742,99 

 • Parte autonómica ((5.778 – 2.035,01) =4.107,68