Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Rendas que se consideran obtidas en Ceuta ou Melilla

Considéranse obtidas en Ceuta ou Melilla, para estes fins, as rendas seguintes

 • Os rendementos do traballo , cando deriven de traballos de calquera clase realizada nos devanditos territorios e, en particular, as prestacións por desemprego e as reguladas no artigo 17.2.a) da Lei do IRPF (pensións e haberes pasivos, prestacións percibidas polos beneficiarios de mutualidades, plans de pensións, contratos de seguro concertado con mutualidades de previsión social que orixinen rendementos do traballo de acordo co que se dispón no citado artigo, plans de previsión asegurada e as prestacións percibidas polos beneficiarios de plans de previsión social empresarial e dos seguros de dependencia).
 • Os rendementos que procedan da titularidade de bens inmobles situados en Ceuta ou Melilla ou de dereitos reais que recaian sobre os mesmos.
 • Os rendementos que procedan do exercicio de actividades económicas efectivamente realizadas en Ceuta ou Melilla. Con esta finalidade, teñen a consideración de actividades económicas efectivamente realizadas en Ceuta ou Melilla aquelas que pechen nestes territorios un ciclo mercantil que determine resultados económicos ou supoña a prestación dun servizo profesional nos devanditos territorios.

  Estímase que non concorren esas circunstancias cando se trate de operacións illadas de extracción, fabricación, compra, transporte, entrada e saída de xéneros ou efectos e, en xeral, cando as operacións non determinen por si soas rendas.

  Cando se trate de actividades pesqueiras e marítimas, serán de aplicación as regras establecidas no artigo 33.4 e 5 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades (BOE do 28).

 • As ganancias patrimoniais que procedan de bens inmobles radicados en Ceuta ou Melilla ou de bens mobles situados nos devanditos territorios.
 • Os rendementos do capital mobiliario procedentes de obrigas ou préstamos, cando os capitais áchense investidos nos devanditos territorios e alí xérense as rendas correspondentes.
 • Os rendementos do capital mobiliario procedentes do arrendamento de bens mobles, negocios ou minas, cando o obxecto do arrendamento estea situado en Ceuta ou Melilla e utilícese efectivamente nos devanditos territorios.
 • As rendas procedentes de sociedades que operen efectiva e materialmente en Ceuta ou Melilla que correspondan a rendas ás que resulte de aplicación a bonificación establecida no artigo 33 da Lei do Imposto sobre Sociedades, nos seguintes supostos:
  1. Cando teñan o seu domicilio e obxecto social exclusivo nos devanditos territorios.
  2. Os rendementos procedentes de depósitos ou conta s en toda clase de institucións financeiras situadas en Ceuta ou Melilla.
  3. Cando operen efectiva e materialmente en Ceuta ou Melilla durante un prazo non inferior a tres anos e obteñan rendas fóra das devanditas cidades, sempre que respecto destas rendas teñan dereito á aplicación da bonificación prevista no apartado 6 do artigo 33 da Lei do Imposto sobre Sociedades. Con esta finalidade deberán identificarse as reservas procedentes de rendas ás que resultasen de aplicación a bonificación establecida no artigo 33 da Lei do Imposto sobre Sociedades.

   Para identificar as reservas procedentes destas rendas as entidades que obteñan rendas con dereito á aplicación da bonificación prevista no artigo 33.6 da Lei do Imposto sobre Sociedades deberán incluír na memoria das contas anuais a información que determina o artigo 58.2 do Regulamento do IRPF

   Precisión: o artigo 33 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades establece para os contribuíntes do citado imposto unha bonificación do 50 por 100 na parte de cota íntegra que corresponda ás rendas obtidas en Ceuta ou Melilla por entidades que operen efectiva e materialmente nos devanditos territorios.

   O apartado 6 do citado artigo 33 da LIS determina que as entidades que operen efectiva e materialmente en Ceuta ou Melilla durante un prazo non inferior a 3 anos, poderán aplicar a bonificación prevista no devandito artigo 33 polas rendas obtidas fóra das devanditas cidades nos períodos impositivos que finalicen unha vez transcorrido o citado prazo cando, polo menos, a metade dos seus activos estean situados naquelas . Non obstante, quedan exceptuadas do previsto neste apartado as rendas que procedan do arrendamento de bens inmobles situados fóra dos devanditos territorios. O importe máximo de rendas con dereito a bonificación será o das rendas obtidas en Ceuta ou Melilla.