Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Límite aplicable

Normativa:Art.º 69.1 Lei IRPF

A base da dedución por donativos, doazóns e outras achegas non poderá superar, con carácter xeral o 10 por 100 da base liquidable do exercicio.

Non obstante o anterior, a base da dedución por donativos, doazóns e achegas destinados á realización e desenvolvemento de actividades e programas prioritarios de mecenado anteriormente relacionados no punto 1.2 anterior, poderá alcanzar o 15 por 100 da base liquidable do exercicio.

A base liquidable do exercicio está constituída pola suma das casas [0500] y [0510] da declaración.

No caso de ter bases impoñibles negativas de exercicios anteriores, tomarase,  para calcular ese limite, o importe da base liquidable xeral sometida a gravame, casas [0505] da declaración.