Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Requisitos comúns das deducións por donativos, doazóns e achegas

Como requisito común de carácter xeral, para ter dereito a practicar deducións por calquera dos conceptos enumerados anteriormente, deberá acreditarse a efectividade da doazón realizada.

En particular,

a. Na dedución por donativos a entidades incluídas no ámbito da Lei 49/2002

Normativa:véxase o artigo 24 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado

As deducións por razón de donativos, doazóns e achegas deducibles, realizadas ao abeiro do réxime de deducións establecido pola Lei 49/2002, haberán de acreditarse mediante certificación expedida pola entidade beneficiaria, na que, ademais do número de identificación fiscal do doador e da entidade, se faga constar o seguinte:

 1. Mención expresa de que a entidade donataria se encontra incluída entre as reguladas na mencionada lei.
 2. Data e importe do donativo, cando este sexa monetario.
 3. Documento público ou outro documento auténtico que acredite a entrega do ben doado, cando non se trate de donativos en diñeiro.
 4. Destino que a entidade donataria dará ao obxecto doado no cumprimento da súa finalidade específica.
 5. Mención expresa do carácter irrevogable da doazón, sen prexuízo do establecido nas normas imperativas civís que regulan a revogación de doazóns.A este respecto cabe sinalar que de acordo co disposto no artigo 4º da Lei Orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento dos partidos políticos (BOE do 5), as doazóns realizadas conforme ao disposto na devandita Lei teñen carácter irrevogable.

b. Nas achegas a Partidos Políticos, Federacións, Coalicións ou Agrupacións de Electores

Normativa:véxase artigo 13 da citada Lei Orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento dos partidos políticos

A aplicación da dedución por achegas efectuadas aos partidos políticos está condicionada a que o contribuínte dispoña do documento acreditativo da achega, doazón ou cota satisfeita ao partido político perceptor.

c. Na dedución por donativos a entidades non incluídas no ámbito da Lei 49/2002

Normativa: véxase o artigo 69.2 do Regulamento do IRPF

Por último, as entidades beneficiarias de donativos que dan dereito á dedución do 10 por 100 deberán remitir unha declaración informativa sobre os donativos recibidos durante cada ano natural, na que, ademais dos seus datos de identificación, farán constar a seguinte información referida aos doadores:

  1. Nome e apelidos.
  2. Número de identificación fiscal.
  3. Importe do donativo.
  4. Indicación de se o donativo dá dereito á aplicación dalgunha das deducións aprobadas polas comunidades autónomas.

Importante: no caso de que, unha vez efectuada a doazón, esta fose revogada posteriormente, na declaración do período impositivo en que a devandita revogación se produza deberán ingresarse as cantidades correspondentes aos beneficios fiscais gozados, sen prexuízo dos xuros de mora que procedan.