Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

f) Información a subministrar na declaración do IRPF

O prazo máximo para materializar a reserva por investimentos en Canarias é de tres anos, en virtude do disposto no artigo 27.4 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, redacción dada polo real Decreto-Lei 15/2014, do 19 de decembro, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias.

Este prazo de tres anos débese contar dende a data da devindicación do imposto correspondente ao exercicio en que se produce a dotación (contabilización) da reserva e a devandita dotación no caso das persoas físicas pode ser:

 • ao peche do exercicio contable o 31 de decembro de cada ano.
 • no exercicio seguinte ao de obtención do beneficio.

O anterior determina que as persoas físicas contarán cun prazo efectivo para materializar a RIC de tres ou cuatros anos, en función de cando realizasen o asentamento contable da dotación da reserva (ao peche do exercicio ou no exercicio seguinte).A esta dualidade (que non sucede no caso de Sociedades) responde o deseño do modelo de IRPF.

A información sobre dotacións e materializacións efectuadas en 2020 da reserva para investimentos en Canarias correspondente aos exercicios 2016 a 2020 e investimentos anticipados de futuras dotacións subministrarase conforme á desagregación contida na epígrafe correspondente do anexo A.2) da declaración da seguinte forma:

Dotacións e materializacións efectuadas en 2020

 • Casas [0733], [0735], [0738], [0742] y [0746].

  Indicarase o importe das dotacións correspondentes a rendementos obtidos en Canarias nos exercicios 2016 a 2020 que fosen destinados ao RIC.

 • Casas [0734] [0789], [0792], [0794] y [0802]

  Indicarase o ano da dotación (2016 a 2020) que, tal e como comentamos antes, poderá ser ao peche do exercicio no que se obtiveron os rendementos netos de explotación ou no exercicio seguinte.

 • Casas [0777], [0736], [0739], [0743] y [0747].

  Indicarase o importe das materializacións efectuadas con cargo á dotación previamente declarada nos investimentos previstos nas letras A, B, B bis e D 1º do artigo 27.4 da Lei 19/1994.

 • Casas [0778], [0737], [0740], [0744] y [0748].

  Indicarase o importe das materializacións efectuadas con cargo á dotación previamente declarada nos investimentos previstos nas letras C e D 2º a 6º do artigo 27.4 da Lei 19/1994.

 • Casas [0829], [0790], [0741], [0745] y [0749].

  Indicarase o importe de cada unha das dotacións previamente declaradas que se encontre pendente de materializar a 31 de decembro de 2020.

  Covid-19: debe terse en conta que o Real Decreto-lei 39/2020, do 29 de decembro, de medidas financeiras de apoio social e económico e de cumprimento da execución de sentenzas, introduce unha nova disposición transitoria oitava na Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, para ampliar nun ano os prazos para efectuar a materialización da reserva para investimentos en Canarias dotada con beneficios obtidos no ano 2016 e a dotación á devandita reserva relativa aos investimentos anticipados realizados en 2017 e considerados como materialización da mesma, polos graves efectos que a pandemia produciu na realización dos investimentos e os resultados económicos no ano 2020.Por iso incorporouse no modelo a casa [0829].

  Sen prexuízo do anterior, debe terse en conta que a casa [0790]  poderase cumplimentar ademais cando a reserva para investimentos obtida con cargo a beneficios do exercicio 2016 se dotou contablemente en 2017.

Investimentos anticipados de futuras dotacións á Reserva para Investimentos en Canarias, efectuados en 2020.

A información efectuarase conforme á seguinte desagregación:

 • Casa [0750].

  Indicarase o importe dos investimentos efectuados en 2020 en concepto de materialización anticipada de futuras dotacións nas previstas no artigo 27.4.A, B, B bis e D 1º, Lei 19/1994.

 • Casa [0751].

  Indicarase o importe dos investimentos efectuados en 2020 en concepto de materialización anticipada de futuras dotacións nas previstas no artigo 27.4.C e D 2º a 6º, Lei 19/1994.