Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

c) Investimentos onde deben materializarse as cantidades destinadas á RIC

Normativa:Art. 27.4 Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias

As cantidades destinadas á reserva de investimentos en Canarias deberán materializarse nalgún dos seguintes investimentos:

 • Artigo 27.4.A:Investimentos iniciais consistentes, entre outras, na adquisición de elementos patrimoniais novos do activo fixo material ou inmaterial como consecuencia de:

  - A creación dun establecemento.

  - A ampliación dun establecemento.

  - A diversificación da actividade dun establecemento para a elaboración de novos produtos.

  - A transformación substancial no proceso de produción dun establecemento.

  En ningún caso, se poderá materializar a reserva para investimentos en Canarias na adquisición de inmobles destinados a vivendas con fins turísticos.

  Tamén teñen a consideración de iniciais os investimentos en chan, edificado ou, non sempre que cumpran os requisitos establecidos no citado precepto legal.

  Cando se trate de contribuíntes que cumpran as condicións do artigo 101 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades para ser considerados entidades de reducida dimensión, no período impositivo no que se obtén o beneficio con cargo ao cal se dota a reserva, o investimento poderá consistir na adquisición de elementos usados do inmobilizado, sempre que os bens adquiridos non se beneficiasen anteriormente do réxime da reserva para investimentos en Canarias, Tratándose de chan, deberán cumprirse en todo caso as condicións previstas nesta letra A do artigo 27.4 da Lei 19/1994.

 • Artigo 27.4.B:Creación de postos de traballo relacionada de forma directa cos investimentos previstos na letra A), que se produza dentro dun período de seis meses a contar dende a data de entrada en funcionamento do devandito investimento e cumpran determinados requisitos de incremento de equipo.

 • Artigo 27.4.B bis:Creación de postos de traballo efectuada no período impositivo que non poida ser considerada como investimento inicial por non reunir algún dos requisitos establecidos na letra B do artigo 27, co límite do 50 por 100 das dotacións á Reserva efectuadas polo contribuínte no período impositivo.

 • Artigo 27.4.C:Adquisición de elementos patrimoniais do activo fixo material ou intanxible que non poida ser considerada como investimento inicial por non reunir ningún das condicións establecidas na letra A) anterior, así como o investimento en activos que contribúan á mellora e protección do medio no territorio canario, así como aqueles gastos de investigación e desenvolvemento que regulamentariamente se determinen.

  En ningún caso, se poderá materializar a reserva para investimentos en Canarias na adquisición de inmobles destinados a vivendas con fins turísticos

 • Artigo 27.4.D:A subscrición dos seguintes títulos:

  1. Accións ou participacións no capital emitidas por sociedades como consecuencia da súa constitución ou ampliación de capital que desenvolvan no arquipélago a súa actividade, sempre que se cumpran os requisitos establecidos no citado precepto legal.

  2.Accións ou participacións no capital emitidas por entidades da Zona Especial Canaria como consecuencia da súa constitución ou ampliación de capital, sempre que se cumpran os requisitos e condicións legalmente establecidos.

  3.Calquera instrumento financeiro emitido por entidades financeiras sempre que os fondos captados co obxecto de materializar a Reserva sexan destinados ao financiamento en Canarias de proxectos privados, cuxos investimentos sexan aptas de acordo co regulado neste artigo, sempre que as emisións estean supervisadas polo Goberno de Canarias, e conten cun informe vinculante da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

  4.Títulos valores de débeda pública da Comunidade Autónoma de Canarias, das Corporacións Locais canarias ou das súas empresas públicas ou Organismos autónomos, sempre que esta se destine a financiar investimentos en infraestrutura e equipamento ou de mellora e protección do medio no territorio canario, co límite do 50 por 100 das dotacións efectuadas en cada exercicio.

  5.Títulos valores emitidos por organismos públicos que procedan á construción ou explotación de infraestruturas ou equipamentos de interese público para as Administracións públicas en Canarias, cando o financiamento obtido coa devandita emisión se destine de forma exclusiva a tal construción ou explotación, co límite do 50 por 100 das dotacións efectuadas en cada exercicio.

  6.Títulos valores emitidos por entidades que procedan á construción ou explotación de infraestruturas ou equipamentos de interese público para as Administracións públicas en Canarias, unha vez obtida a correspondente concesión administrativa ou título administrativo habitante, cando o financiamento obtido coa devandita emisión se destine de forma exclusiva a tal construción ou explotación, co límite do 50 por 100 das dotacións efectuadas en cada exercicio e nos termos que se prevexan regulamentariamente.A emisión dos correspondentes títulos valores estará suxeita a autorización administrativa previa por parte da Administración competente para o outorgamento do correspondente título administrativo habitante.

Nota:teña en conta que os apartados 2, 4.A) e C), 5, 8 e 12 do artigo 27 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, modificáronse, para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, polo artigo uno.Treinta e catro da Lei 8/2018, do 5 de novembro, pola que se modifica a Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias (BOE do 20).