Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

3.1.Regulación xeral e límites

Normativa:Art.º 27 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado (BOE do 24).

Delimitación de acontecemento de excepcional interese

O artigo 27.1 da Lei 49/2002 define aos programas de apoio a acontecementos de excepcional interese público como "o conxunto de incentivos fiscais específicos aplicables ás actuacións que se realicen para asegurar o adecuado desenvolvemento dos acontecementos que, se é o caso, se determinen por Lei".

Porcentaxe e base de dedución

Pola súa banda, o artigo 27, no seu apartado 3 establece como beneficio fiscal para os contribuíntes do IRPF que realicen actividades económicas en réxime de estimación directa a posibilidade de deducir da cota íntegra do imposto o 15 por 100 dos gastos que, en cumprimento dos plans e programas de actividades establecidos polo consorcio ou polo órgano administrativo correspondente, realicen na propaganda e publicidade de proxección plurianual que sirvan directamente para a promoción do respectivo acontecemento.

Nota: a Resolución do 25 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Tributos, pola que aproba o Manual de aplicación dos beneficios fiscais correspondentes aos gastos de propaganda e publicidade de proxección plurianual, que sirvan para a promoción dos acontecementos de excepcional interese público (BOE do 2 de febreiro) contén as regras aplicables.

A base da dedución poderá ser o importe total do gasto realizado, sempre que o contido do soporte publicitario se refira de modo esencial á divulgación do acontecemento.No caso contrario, a base de dedución será o 25 por 100 do devandito gasto.

Límites

a) Limite conxunto das deducións para incentivar a realización de determinadas actividades:

Esta dedución computarase conxuntamente coas deducións reguladas nos artigos 35, 36 e 38 da  LIS, para os efectos dos límites que establece o artigo 39.1 da LIS

Estes límites para o conxunto das deducións previstos no artigo 39.1 da LIS aplícanse no IRPF sobre a cota que resulte de minorar a suma das cotas íntegras, estatal e autonómica (casas [0545] y [0546] da declaración), no importe total das deducións por investimento en vivenda habitual (no caso de contribuíntes ás que lle é aplicable o réxime transitorio desta dedución), por investimento en empresas de nova ou recente creación, prevista no artigo 68.1 da Lei do IRPF, e por actuacións para a protección e difusión do Patrimonio Histórico Español e do Patrimonio Mundial (casas [0545] y [0546];[0549];[0550] y [0551]).

En relación a estes límites, o artigo 39.1 da LIS establece que o importe das deducións (excluída a dedución por gastos execución dunha produción estranxeira de longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais ás que se refire o artigo 36.2 da LIS que non se suxeita a estes límites), aplicadas no período impositivo, non poderán exceder conxuntamente do 25 por 100 da cota antes definida.

Non obstante, o devandito límite elévase ao 50 por 100 cando o importe da dedución prevista no artigo 35 da LIS, que corresponda a gastos e investimentos efectuados no propio período impositivo, exceda do 10 por 100 da cota total do imposto, minorada nas deducións por protección e difusión do Patrimonio Histórico Español e do Patrimonio Mundial e por investimentos en vivenda habitual e en empresas de nova ou recente creación.

Cando existan saldos pendentes de deducións de exercicios anteriores, o límite que proceda (25 por 100 ou 50 por 100) aplicarase conxuntamente ás deducións do exercicio 2020 e aos saldos pendentes de exercicios anteriores.

b) Límite adicional

En canto aos límites da dedución, ademais do xeneral ao que nos temos referimos no apartado anterior, o importe desta dedución está suxeito a outro adicional que consiste en que non pode exceder do 90 por 100 das doazóns efectuadas ao consorcio, entidades de titularidade pública ou entidades a que se refire o artigo 2 da Lei 49/2002, de 23 de decembro, encargadas da realización de programas e actividades relacionadas co acontecemento ao longo de toda a duración do programa.De aplicarse as devanditas doazóns non poderán acollerse a calquera dos incentivos fiscais previstos na Lei 49/2002.