Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Investimento en vivenda habitual protexida

Contía da dedución

O 2 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo pola adquisición ou rehabilitación do inmoble que constitúa ou vaia constituír a vivenda habitual do contribuínte.

Respecto ao concepto de vivenda habitual véxase o artigo 2 do Decreto Lexislativo 1/2018.Así mesmo, teña en conta que o concepto de vivenda habitual fixado pola normativa estatal do IRPF vixente a 31 de decembro de 2012 coméntase en apartado “Condicións e requisitos de carácter xeral” da epígrafe “Dedución por investimento en vivenda habitual.Réxime transitorio" do Capítulo 16.

Requisitos específicos para a aplicación da dedución

  • Que a vivenda teña a cualificación de protexida de conformidade coa normativa da Comunidade Autónoma de Andalucía na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).
  • Que os ingresos anuais da unidade familiar na que se integra o contribuínte non excedan de 2,50 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) no caso de vivendas protexidas de réxime especial, 3,50 veces o IPREM para as vivendas protexidas de réxime xeral e 5,50 veces o IPREM nas vivenda protexidas de prezo limitado, de acordo co establecido no artigo 23 do Plan de Vivenda e Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, aprobado por Decreto 141/2016, do 2 de agosto.

    O importe do IPREM anual para 2020 que se toma como referencia ascende a 6.454,03 euros, polo que o límite cuantitativo para vivendas protexidas queda fixado en 16.135.07 euros (vivendas protexidas de réxime especial), 22.589,10 euros (vivendas protexidas de réxime xeral) e 35.497,16 euros (vivendas protexidas de prezo limitado).

    Considéranse ingresos anuais da unidade familiar os compostos pola base impoñible xeral e a base impoñible do aforro casas [0435] y [0460] da declaración.

  • Que a adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual se iniciase a partir do 1 de xaneiro de 2003. Para estes efectos, entenderase que o investimento na adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual se inicia na data que conste no contrato de adquisición ou de obras, segundo corresponda.