Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Para familias monoparentais

Normativa:Art. 11 ter Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Contía da dedución

100 euros para o contribuínte que teña o seu cargo descendentes, sempre que non conviva con calquera outra persoa distinta aos citados descendentes, salvo que se trate de ascendentes que xeren o dereito á aplicación do mínimo por ascendentes.

Condicións e outros requisitos para a aplicación da dedución

 • Consideraranse descendentes para os efectos da presente dedución:

  1. Os fillos menores de idade, tanto por relación de paternidade coma de adopción, sempre que convivan co contribuínte e non teñan rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros.
  2. Os fillos maiores de idade con discapacidade, tanto por relación de paternidade coma de adopción, sempre que convivan co contribuínte e non teñan rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros.
  3. Os descendentes a que se refiren as letras a e b anteriores que, sen convivir co contribuínte, dependan economicamente del e estean internados en centros especializados.

  Asimilaranse a descendentes aquelas persoas vinculadas ao contribuínte por razón de tutela e acollemento, nos termos previstos na lexislación vixente.

  A expresión "rendas" debe entenderse feita á suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro da declaración.

 • En caso de convivencia con descendentes que non dean dereito a dedución, non se perderá o dereito a esta sempre e cando as rendas anuais do descendente, excluídas as exentas, non sexan superiores a 8.000 euros.
 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución, non sexa superior a:

  • - 39.000 euros en tributación individual.
  • - 52.000 euros en tributación conxunta.
 • Cando ao longo do período impositivo se leve a cabo unha alteración da situación familiar por calquera causa, para os efectos de aplicación da dedución, entenderase que existiu convivencia cando tal situación se produza durante polo menos 183 días ao ano.