Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por gastos de gardaría para contribuíntes que teñan a súa residencia habitual en zonas rurais de Cantabria en risco de despoboamento

Normativa:Art.º 2.11.2 Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, pola Comunidade Autónoma de Cantabria. 

Contía e límites da dedución

 • O 30 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo polos gastos de gardaría dos fillos ou adoptados.
 • O límite da deduccíón será de 600 euros anuais por fillo menor de tres anos.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que a vivenda habitual do contribuínte se encontra situada nunha das zonas rurais de Cantabria cualificadas como en risco de despoboamento.

  Conceptos:

  - Zona de Risco de despoboamento: enténdese que se cumpre este requisito naqueles municipios ou concellos nos que se dean algún dos seguintes criterios obxectivos:

  1. Poboación inferior a 2.000 habitantes.
  2. Densidade de poboación inferior a 12,5 habitantes por quilómetro cadrado.
  3. Taxa de envellecemento superior ao 30 %.

  Para estes efectos debe terse en conta a Orde HAC/02/2020, do 3 de febreiro, pola que se aproba a relación de municipios que teñen a condición de Zona Rural de Cantabria en Risco de Despoboamento para o exercicio 2020.

  - Residencia habitual: Para determinar o concepto de residencia habitual no territorio dunha Comunidade Autónomaestarase nos disposto polo artigo 72 da Lei do IRPF.

 • Que a suma de base liquidable xeral e a base liquidable do aforro, suma das casas [0500] y [0510] da declaración, minorada no importe do mínimo persoal e familiar, casa [0520], sexa inferior a:

  • - 22.946 euros en tributación individual.
  • - 31.485 euros en tributación conxunta.
 • A base da dedución estará constituída polas cantidades xustificadas con facturas ou recibos e satisfeitas, mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito, ás persoas ou entidades que presten os servizos de gardaría.

  En ningún caso, darán dereito a practicar esta dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro en efectivo.

 • Se hai máis dun contribuínte con dereito á dedución, ratearase a dedución segundo os gastos xustificados por cada contribuínte sen que supere conxuntamente a cantidade máxima de dedución (600 euros anuais), salvo o caso de matrimonio en gananciais que poderán deducirse ao 50 por 100 cada un nas súas declaracións individuais.

Incompatibilidade

Esta dedución é incompatible coa aplicación da dedución "Por gastos de gardaría" comentada anteriormente e prevista no artigo 2.8 do Decreto Lexislativo 62/2008.

A dedución dos gastos de gardaría depende de onde teña a residencia habitual o contribuínte no exercicio 2020:se é nun municipio con risco de despoboación, aplicarase esta por todos os gastos do exercicio e se a súa residencia habitual, tal como se define no IRPF está fóra destes municipios, poderase deducir pola regulada no artigo 2.8 do Decreto Lexislativo 62/2008.

Por iso, no caso excepcional de que un dos cónxuxes resida (ou residise no ano) nunha zona de Cantabria con risco de despoboamento e o outro non, na declaración conxunta poderían simultanearse ambas as dúas deducións de tal forma que cada cónxuxe aplicase a dedución correspondente ao lugar onde se encontra a súa residencia habitual.