Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Polos gastos ocasionados ao trasladar a residencia habitual a unha zona de Cantabria en risco de despoboamento por motivos laborais por conta allea ou por conta propia

Normativa:Art.º 2.11.3 Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, pola Comunidade Autónoma de Cantabria.

Contía e límites da dedución

500 euros no período impositivo no que se produza o cambio de residencia e no seguinte.

Téñase en conta que os contribuíntes que trasladaron a súa residencia en 2019 a zonas de Cantabria con risco de despoboamento, por motivos laborais por conta allea ou por conta propia, non poden aplicar a dedución en 2020, a pesar de que esta se aplique no ano no que se produce o cambio de residencia e no seguinte.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Que o traslado da residencia habitual dende calquera punto de España a unha zona en risco de despoboamento de Cantabria, debe vir motivado pola realización dunha actividade laboral ben por conta allea ou ben por conta propia.

  Conceptos:

  - Zona rural en risco de despoboamento:enténdese que se cumpre este requisito naqueles municipios ou concellos nos que se dean algún dos seguintes criterios obxectivos:

  1. Poboación inferior a 2.000 habitantes.
  2. Densidade de poboación inferior a 12,5 habitantes por quilómetro cadrado.
  3. Taxa de envellecemento superior ao 30 %.

  Para estes efectos debe terse en conta a Orde HAC/02/2020, do 3 de febreiro, pola que se aproba a relación de municipios que teñen a condición de Zona Rural de Cantabria en Risco de Despoboamento para o exercicio 2020.

  - Residencia habitual:Para determinar o concepto de residencia habitual no territorio dunha Comunidade Autónomaestarase nos disposto polo artigo 72 da Lei do IRPF.

 • Para consolidar o dereito á dedución, é preciso que o contribuínte permaneza na nova residencia habitual durante o ano en que se produce o traslado e os tres seguintes.

  Importante:o incumprimento de calquera dos dous requisitos anteriores dará lugar á integración das cantidades deducidas na cota íntegra autonómica do exercicio en que se produza o incumprimento, cos correspondentes xuros de mora.

 • Que a suma de base liquidable xeral e a base liquidable do aforro, suma das casas [0500] y [0510] da declaración, minorada no importe do mínimo persoal e familiar, casa [0520], sexa inferior a

  • - 22.946 euros en tributación individual.
  • - 31.485 euros en tributación conxunta.

Límite máximo da dedución

O importe da dedución non poderá exceder da parte autonómica da cota íntegra procedente dos rendementos do traballo e de actividades económicas do exercicio en que resulte aplicable a dedución.

No caso de que ambos os dous cónxuxes xeren dereito á dedución, en tributación conxunta, o límite máximo da dedución é único para a declaración no seu conxunto polo que a súa determinación se fará tomando en consideración o conxunto dos rendementos do traballo e de actividades económicas obtidos por ambos os dous cónxuxes e aplicarase ao importe total da dedución (1.000 euros).

Particularidades en caso de tributación conxunta.

No suposto de tributación conxunta, a dedución de 500 euros aplicarase, en cada un dos períodos impositivos en que sexa aplicable a dedución, por cada un dos contribuíntes que traslade a súa residencia nos termos anteriormente comentados, co límite da parte autonómica da cota íntegra procedente de rendementos do traballo e de actividades económicas que corresponda aos contribuíntes que xeren dereito á aplicación da dedución.