Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Polo coidado de ascendentes maiores de 75 anos

Normativa:Art. 6 e 13 Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias.

Contía da dedución

150 euros polo coidado de cada ascendente maior de 75 anos, sempre que cause dereito á aplicación do mínimo por ascendentes.

Requisitos comúns para as dúas deducións anteriores

  • Non procederá a aplicación destas deducións cando os maiores de 75 anos que xeren o dereito a estas, xa sexa o contribuínte ou o ascendente, residan durante máis de 30 días naturais do período impositivo en Centros Residenciais de Maiores da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha ou en prazas concertadas ou subvencionadas por esta noutros centros, a excepción das estancias temporais derivadas de convalecencias debidamente acreditadas polo Servizo de Saúde de Castela-A Mancha.
  • Que a suma da base impoñible xeral e a do aforro do contribuínte, casas [0435] y [0460] da declaración, non supere:

    • 27.000 euros en tributación individual.
    • 36.000 euros en tributación conxunta.
  • Para a aplicación destas deducións teranse en conta as normas para a aplicación do mínimo por contribuínte e por ascendentes contidas na Lei do IRPF.

    Non obstante, no caso da dedución polo coidado de ascendente maior de 75 anos, cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución respecto dos mesmos ascendentes e algún deles non cumpra o requisito anterior, o importe da dedución para os demais contribuíntes quedará reducido á proporción que resulte da aplicación das normas para o rateo do mínimo por ascendentes.

Incompatibilidade

A dedución por contribuíntes maiores de 75 anos e a dedución por ascendentes maiores de 75 anos son incompatibles, respectivamente, coa dedución por discapacidade do contribuínte e coa dedución por discapacidade de ascendente, respecto da mesma persoa maior de 75 anos.

Nos supostos nos que a persoa maior de 75 anos teña un grao de discapacidade acreditado igual ou superior ao 65 por 100, aplicaranse as deducións por discapacidade do contribuínte ou por discapacidade de ascendente que, na súa calidade de contribuínte ou de ascendente do contribuínte, respectivamente, lle corresponda.