Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por familia numerosa

Normativa:Art. 2 e 13 Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias.

Contías da dedución

 • En xeral:

  • - 200 euros, cando se trate de familia numerosa de categoría xeral.
  • - 400 euros, cando se trate de familia numerosa de categoría especial.
 • Cando algún dos cónxuxes ou descendentes, aos que sexa de aplicación o mínimo persoal e familiar do imposto, teña un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65 por 100 e xeren o dereito á aplicación do mínimo por minusvalidez, a dedución será:

  • - 300 euros, cando se trate de familia numerosa de categoría xeral.
  • - 900 euros, cando se trate de familia numerosa de categoría especial.

Requisitos e outras condicións

 • O contribuínte debe ter recoñecida a condición de familia numerosa, de conformidade co establecido na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de Protección ás Familias Numerosa, na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).
 • Que a suma da base impoñible xeral e a do aforro, casas [0435] y [0460] do contribuínte non supere:

  • - 27.000 euros en tributación individual.
  • - 36.000 euros en tributación conxunta.
 • Para a aplicación desta dedución teranse en conta as normas para a aplicación do mínimo por descendentes, e discapacidade contidas na Lei do IRPF.

  Non obstante, cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución respecto dos mesmos descendentes e algún deles non cumpra o requisito anterior, o importe da dedución para os demais contribuíntes quedará reducido á proporción que resulte da aplicación das normas para o rateo do mínimo por descendentes.