Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Para cursar estudos de educación superior fose da illa de residencia habitual

Normativa:Art. 4 ter do Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño.

Contía e límite da dedución

Por cada descendente ou adoptado que cumpra os requisitos que a continuación se especifican:

 • 1.500 euros, con carácter xeral,

 • 1.600 euros, se a base impoñible total (suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración) é inferior as seguintes contías:

  • - 18.000 euros en tributación individual.
  • - 30.000 euros en tributación conxunta.

  A dedución aplícase á declaración do exercicio no que se inicia o curso académico.

 • O importe desta dedución non poderá exceder o 50 por 100 da cota íntegra autonómica, casas [0546] da declaración.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Que os descendentes dependan economicamente do contribuínte.
 • Que os descendentes cursen, fóra da illa do arquipélago balear na que se encontre a residencia habitual do contribuínte, algún dos seguintes estudos de educación superior:

  • estudos universitarios,
  • ensinanzas artísticas superiores,
  • formación profesional de grao superior,
  • ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior,
  • ensinanzas deportivas de grao superior ou
  • calquera outro estudo que, de acordo coa lexislación orgánica estatal en materia de educación, se considere educación superior.
 • Que os estudos abrangan un curso académico completo ou un mínimo de 30 créditos.
 • No será aplicable a dedución se o lugar no que se cursan os estudos os descendentes do contribuínte está fóra das Illes Balears e hai oferta educativa pública na illa de Mallorca, diferente da virtual ou a distancia, para poder cursalos.
 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro do contribuínte, casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes contías:

  • - 30.000 euros en tributación individual.
  • - 48.000 euros en tributación conxunta.
 • Que o descendente que orixine o dereito á dedución non obtivese rendas no exercicio por importe superior a 8.000 euros.

Condicións para a aplicación da dedución

Para os efectos da aplicación da dedución, deben terse en conta as seguintes regras:

 • Só dan dereito á dedución os descendentes que, á súa vez, dean dereito ao mínimo por descendente regulado no artigo 58 da Lei do IRPF.
 • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito a esta dedución e non opten ou non poidan optar pola tributación conxunta, a dedución ratearase entre eles.

  Procederá o rateo da dedución respecto dun descendente sempre que haxa dous ascendentes (ou máis) con dereito a aplicar o mínimo por descendentes por el, aínda que un deles tivese unha base impoñible total superior a 30.000 euros, en cuxo caso, o outro ascendente aplicaría a dedución pola metade do seu importe.