Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Para os declarantes con discapacidade física, psíquica ou sensorial ou con descendentes con esta condición

Normativa:Art.º 6 do Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • Por cada contribuínte e, no seu caso, por cada membro da unidade familiar, residente na Comunidade Autónoma das Illes Balears, que teñan a consideración legal de persoas con discapacidade, establécense as deducións seguintes segundo a natureza e grao da súa discapacidade:

  • 80 euros en caso de discapacidade física ou sensorial de grao igual ou superior ao 33 e inferior ao 65 por 100.
  • 150 euros en caso de discapacidade física ou sensorial de grao igual ou superior ao 65 por 100.
  • 150 euros en caso de discapacidade psíquica de grao igual ou superior ao 33 por 100.

  Respecto aos graos de discapacidade véxase a disposición adicional primeira do Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño.

 • A aplicación desta dedución está condicionada a que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro do contribuínte, casas [0435] y [0460] da declaración, menos o mínimo do contribuínte e o mínimo por descendentes, casas [0512] y [0514] da declaración, non supere as seguintes contías:

  • - 12.500 euros en tributación individual.
  • - 25.000 euros en tributación conxunta.
 • No caso de que os cónxuxes tributen de forma individual e teñan dereito á aplicación do mínimo familiar por descendentes, cada un terá dereito a aplicarse integramente a dedución.Tamén resulta aplicable a dedución pola discapacidade do cónxuxe, ao formar parte da unidade familiar, con independencia de que este último a aplique na súa propia declaración.