Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por determinados investimentos de mellora da sostibilidade na vivenda habitual

Normativa:Art.º 3 do Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño.

Contía da dedución

O 50 por 100 do importe das investimentos que melloren a calidade e a sostibilidade das vivendas, que se fagan no inmoble, situado nas Illes Balears, que constitúa ou vaia constituír a vivenda habitual do contribuínte ou dun arrendatario en virtude dun contrato de aluguer subscrito co contribuínte sometido á lexislación de arrendamentos urbanos.

Para poder aplicar a dedución, o contribuínte debe ser o propietario ou arrendador da vivenda e a vivenda debe cumprir os requisitos establecidos na normativa estatal do imposto para cualificar a vivenda como habitual, ben do contribuínte ou ben dun arrendatario co que o contribuínte teña subscrito un contrato de aluguer.

Base máxima de dedución

A base desta dedución estará constituída polo importe realmente satisfeito polo contribuínte para realizar os investimentos anteriormente descritos, cun límite máximo de 10.000 euros anuais.

A base da dedución do contribuínte non poderá exceder do resultado de aplicar a porcentaxe da súa titularidade na vivenda ao importe total das cantidades satisfeitas para a mellora da sostibilidade na vivenda habitual.

As cantidades satisfeitas xustificaranse por medio das facturas que cumpran os requisitos establecidos en normas legais e/ou regulamentarias ou documento substitutivo equivalente.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

1. En xeral

 • Enténdese que melloran a calidade e a sostibilidade das vivendas os seguintes investimentos:

  1. A instalación de equipos de xeración ou que permitan utilizar enerxías renovables como a enerxía solar, biomasa ou xeotermia que reduzan o consumo de enerxía convencional térmica ou eléctrica do edificio.Incluirá a instalación de calquera tecnoloxía, sistema ou equipo de enerxía renovable, como instalacións de xeración solar fotovoltaica para autoconsumo, paneis solares térmicos, co fin de contribuír á produción de auga quente sanitaria demandada polas vivendas, ou a produción de auga quente para as instalacións de climatización.
  2. As de mellora das instalacións de subministración e instalación de mecanismos que favorezan o aforro de auga, así como a implantación de redes de saneamento separativas no edificio e outros sistemas que favorezan a reutilización das augas grises e pluviais no mesmo edificio ou na parcela ou que reduzan o volume de vertedura ao sistema público de rede de sumidoiros.
 • En todo caso, para a aplicación da dedución mellorarase como mínimo nun nivel a cualificación da eficiencia enerxética da vivenda habitual.Para tal efecto, requirirase o rexistro dos certificados de eficiencia enerxética da vivenda conforme ao disposto no Real Decreto 235/2013, do 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación enerxética dos edificios, antes e despois de realizar os investimentos.

  No suposto de comezo das obras nun exercicio e finalización noutro posterior, pódese aplicar en cada período impositivo a dedución polas cantidades satisfeitas nel, sempre que á finalización das obras se cumpran todos os requisitos esixidos (en particular a acreditación do rexistro de certificados de eficiencia enerxética).

 • Para poder aplicar esta dedución, a base impoñible total (suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro do contribuínte casas [0435] y [0460] da declaración), non poderá superar:

  - 30.000 euros en tributación individual.

  - 48.000 euros en tributación conxunta.

2.Cando o contribuínte sexa o arrendador da vivenda

Cando o contribuínte sexa o arrendador da vivenda, a aplicación da dedución require que se cumpran, ademais, os seguintes requisitos:

 • Que a duración do contrato de arrendamento da vivenda cun mesmo arrendatario sexa igual ou superior a un ano.
 • Que se constituíse o depósito da fianza a que se refire o artigo 36.1 da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos, a favor do Instituto Balear da Vivenda.
 • Que o contribuínte declare no IRPF o rendemento derivado das rendas do arrendamento da vivenda como rendementos do capital inmobiliario.
 • Que o contribuínte non repercuta no arrendatario o custo dos investimentos que determinan o dereito a aplicar esta dedución.