Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por doazóns, cesións de uso ou contratos de comodato e convenios de colaboración, relativos ao mecenado deportivo

Normativa:Art. 5 ter do Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño.

Contía e límite máximo da dedución

 • O 15 por 100 das contías en que se valoren as doazóns, as cesións de uso ou os contratos de comodato, e das contías satisfeitas en virtude de convenios de colaboración efectuados de acordo co disposto na Lei 6/2015, do 30 de marzo, pola que se regula o mecenado deportivo e se establecen medidas tributarias.
 • O límite da dedución aplicable é de 600 euros anuais.

  O límite de 600 euros anuais é único e global para o conxunto de doazóns, cesións de uso ou contratos de comodato e convenios de colaboración, relativos ao mecenado deportivo.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • En caso de que a cesión de uso ou o contrato de comodato teñan unha duración inferior a un ano, esta dedución débese ratear en función do número de días do período anual.

  Se a duración é superior a un ano, a dedución non se pode aplicar a máis de tres exercicios.

  Aplícanse os mesmos criterios sobre o rateo comentados na dedución por doazóns, cesións de uso ou contratos de comodato e convenios de colaboración empresarial, relativos ao mecenado cultural, científico e de desenvolvemento tecnolóxico e ao consumo cultural.

  O criterio de dobre rateo de base e límites no caso de cesións de uso ou contratos de comodato inferiores a un ano do mecenado deportivo vén como consecuencia do disposto no artigo 11 da Lei 6/2015, do 30 de marzo, pola que se regula o mecenado deportivo e se establecen medidas tributarias.

 • Que a suma da base impoñible xeral e do aforro do contribuínte, casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes contías:

  • - 12.500 euros en tributación individual.
  • - 25.000 euros en tributación conxunta.